АТ анти-глутамат-декарбоксилаза (GAD-II), CSF

Цена на изследване: 128.70 Лева

Информацията се актуализира ..