Микробиологочна идентификация (масспектрометрия)

Цена на изследване: 24.20 Лева

Информацията се актуализира ..