Menu
Menu

Генетика

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

ALK ген при неоплазии на белия дроб 723,00
APC- асоциирана полипоза- мутации 4115,00
Apo E -генотипиране 288,00
AT анти TSH рецепtoр (TRab) 36,00
AT анти-миокардни 103,80
AT анти-надбъбречни 49,79
AT анти-фосфолипаза A2 рецептор 58,30
CCR5 ген – мутация делта 32 257,00
DPD дефицит (DPYD IVS14 1 G> A) – 450 5-FU токсичност 244,20
EGFR мутации в туморна тъкан 598,00
Fragile X синдром (повтарящ се CGG алел) 520,00
HER2 в тумори (CISH) 809,00
Her2 онкопротеин (имунохистохимия) 552,00
HLA-A (PCR) 391,00
HLA-B (PCR) 564,90
HLA-B27 качествен тест, детекция 84,00
HLA-C (PCR) 391,00
HLA-DQ 429,00
HLA-DR 429,00
HLA-DR4/DR1 – Shared Epitope – ревматоиден артрит 258,00
HTLV – proviral DNA 698,00
K-ras мутации в тумори на колона 690,00
MODY 1 диабет (HNF4A) 1634,00
MODY 2 диабет (GCK) 1849,00
MODY 3 диабет (HNF1A) 1740,00
MODY 4 диабет (IPF1) 880,00
MODY 5 диабет (HNF1B) 1740,00
MODY 6 диабет (NEUROD1) 988,00
Osteogenesis imperfecta – мутации COL1A1 4330,00
Osteogenesis imperfecta – мутации COL1A2 5299,00
PAI ген (полиморфизъм 675 4G/5G) – тромбофилия 148,50
Адреногенитален синдрoм (дефицит 3-beta-HS-dehidrogenase)-HSD3B2 генно секвениране и MLPA 988,00
Алфа 1-антитрипсин – генотипиране (PiM, PiZ, PiS) 288,00
АТ анти-париеталноклетъчни 53,90
АТ срещу вътрешен фактор (anti-intrinsic factor) 141,90
Болест von Willebrand tip 2A – екзони 11-16, 26, 51, 52 1318,00
Болест von Willebrand тип 1 и 3 – генетичен тест 4825,00
Болест von Willebrand тип 2A – екзон 28 466,00
Болест на Бехчет, генетична предразположеност (HLA-B51) 420,20
Галактоземия – мутации GALT 1318,00
Генетичен полиморфизъм KIF-6 (лечение със статини) 366,00
Генетичен полиморфизъм на гена на IL-28B 429,00
Генетичен профил при жени за плодовитост 350,00
Генетичен профил при мъже за плодовитост 635,00
Генетичен тест за доказване на известна точкова мутация 357,00
Генетична предиспозиция диабет тип 1 (HLA-DQ) 322,00
Генетична предиспозиция за целиакия (HLA-DQ2, HLA-DQ8) 387,00
Генетична предиспозиция към остеопороза (VDR, COL1 (мутации) 258,00
Генетични ензимни варианти CYP2C9 (cytochrome P450) 439,00
Генетични тестове за контрол на теглото (FABP2 (799883), PPARG (rs1801382), ADRB2 (rs1042713), ADRB2 (rs1042714), ADRB3 (rs4994), FTO (rs9939609), APOA2 (rs5082), APOA5 (rs662799)) 1273,00
Генотипиране CYP2C19 487,00
Генотипиране TPMT (токсичност 6-меркаптопурин, азатиоприн) – генно секвениране 575,00
Делта-бета таласемия- генетичен тест (вкл. HPFH) 688,00
Дифузен рак на стомаха – мутации CDH1 2287,00
Ендокринна мултиплена неоплазия тип 2 – профил RET completе 2549,00
Ендокринна мултиплена неоплазия тип 1 – мутации MEN1 1209,00
Ендокринна мултиплена неоплазия тип 2-мут RET екзони 10, 11, 13, 14, 15, 16 897,00
Конгенитална неутропения (мутации HAX1 – синдром Kostmann) 996,00
Конгенитална неутропения – мутации ELA2 (ELANE) 888,00
Молекулен кариотип (сравнителна геномна хибридизация) 695,00
Мутации BRCA1 рак на гърда/яйчници 2198,00
Мутации BRCA2 рак на гърда/яйчници 2433,00
Нарколепсия-генетична предразположеност (HLA-DR/DQ) 285,00
Наследствен колоректален рак тип 1 (HNPCC)- мутации MSH2 2198,00
Наследствен колоректален рак тип 2 (HNPCC)- мутации MLH1 2452,00
Наследствен колоректален рак тип 4 (HNPCC)- мутации PMS2 2293,00
Наследствен колоректален рак тип 5 (HNPCC)- мутации MSH6 2552,00
Първична торсионна дистония DYT1 (секвениране TOR1A) 795,00
Първична торсионна дистония DYT1 (TOR1A c.907_909 del GAG) 357,00
Разширен неонатален метаболитен скрининг 889,00
Рак на простатата – мутации ELAC2, RNASEL, BRCA2, SRD5A2 1640,00
Системна мастоцитоза- мутация с-Kit D816V 315,00
ТАТ Тиреоглобулинови антитела 19,80
Фруктозна нетолерантност – наследствена (ALDOB) 498,00
Фузионен ген BCR-ABL – количествено определяне 698,00
Х-свързана адренолевкодистрофия – мутации на гена ABCD1 1639,00
Хромозомен анализ в кръв (кариотип конституционен) 136,40
Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -жени (двойки) 125,40
Хромозомен анализ в кръв (кариотип) -мъже (двойки) 125,40
Хромозомен анализ на хорионни въси/продукти за зачеване 589,00
Хромозомни делеции късо рамо Y (SRY) 298,00