Туберкулоза

Медицинска информация

Туберкулозата е заразна респираторна инфекциозна болест, предизвикана от микобактерии, които са три вида: Mycobaterium tuberculosis – най-чест, M. bovis и M. africanum.

Туберкулозната инфекция включва както активни, така и латентни форми. Латентната туберкулоза възниква, когато човек бъде изложен на M. tuberculosis и имунната система на организма контролира и ограничава инфекцията, но не успява да я изкорени. Счита се, че приблизително 10% от хората с латентна туберкулоза прогресират в течение на живота си до активна форма. Причините, свързани с реактивирането на латентна инфекция, включват ХИВ инфекция, лечение с TNFa антагонисти и други. Поради тази причина диагнозата на латентната туберкулоза е важна стъпка за предотвратяване на реактивирането на инфекцията, особено при лица с висок риск. Лечението на латентната туберкулоза може значително да намали риска от прогресиране до активни форми.

Какво налага провеждането на изследването?

Съмнение за наличие на активна или латентна форма на туберкулоза, контакт с пациент с активна форма на туберкулоза, както и проследяването на болестната активност и ефекта от лечението при пациенти с вече диагностицирана туберкулозна инфекция.

Провеждането на изследването е препоръчително при препоръка на лекар при наличие на някои симптоми като: слабост и отпадналост, субфебрилна температура, нощни изпотявания, редукция на тегло, продължителна кашлица с отделяне на храчки с различна характеристика. 

Каква е целта на изследването?

QuantiFERON TB Gold Test е in vitro тест, полезен при диагностициране на инфекция с Mycobacterium tuberculosis, както за латентна, така и за активна форма. В Европейската общност тестът е сертифициран, да се използва в същите ситуации, в които е посочен туберкулиновият тест (Манту). Тестът измерва интензивността на клетъчния имунен отговор към антигени, симулиращи протеините произведени от туберкулозните микобактерии.

Макар и широко използван, туберкулиновият анализ има някои ограничения.

За разлика от Манту теста, резултатите от тестовете на QuantiFERON TB Gold не се влияят от BCG ваксинация, инфекции с нетуберкулозни микобактерии също упражняват по-слабо влияние. Страничните ефекти на свръхчувствителност, които могат да се появят при теста на Манту, също се елиминирани при QuantiFERON TB Gold. Също така резултатите от теста на QuantiFERON TBC са много по-обективни, без грешки при четене и интерпретация

Какво определя изследването?

Хепаринизираната кръв на пациента се инкубира за 16-24 часа заедно със синтетична пептидна смес, която симулира специфични за туберкулозата протеини: ESAT-6 и CFP-10. Тези протеини се произвеждат от всички патогенни щамове на M. tuberculosis. и патогенни щамове на M. bovis и липсват в щамове, включени във ваксината BCG, както и в повечето нетуберкулозни микобактерии, с изключение на M. kansasii , M. szulgai и M. marinum. По този начин, QuantiFERON е по-специфичен от туберкулиновия тест при откриване на инфекция с M. tuberculosis. Ако в кръвната проба присъстват паметови Т клетки за тези протеини (което се случва в случай на инфекция преди много години), тези клетки ще произведат γ-интерферон в контакт със специфичния антиген.

Количественото определяне на γ-интерферон, освободен в плазмата, се извършва чрез високо чувствителен имуноензимен метод (ELISA) и резултатите се изразяват в IU (международни единици) на милилитър. Необходими са положителни и отрицателни контроли, за да се гарантира валидността на теста. Положителният контрол е фитохемаглутининът (универсално митогенно вещество) (Mitogen) и отрицателният контрол (Nil) е физиологичен серум (използва се като заготовка за измерване на базално ниво на γ-интерферон). Следователно, за да бъде валиден тестът, получената стойност за отрицателната контрола на Nil трябва да бъде ≤ 8 IU/mL, а стойността, получена за митогенната контрола, от която стойността на антигела на Nil (Mitogen – Nil) е намалена, трябва да бъде ≥ 0.5 IU/mL.

В настоящата подобрена версия на теста – QuantiFERON TB Gold Plus – за туберкулозните антигени се използват две епруветки, всяка от които съдържа антигенни пептиди, имитиращи ESAT-6 и CFP-10 протеини. Първата епруветка (TB1 антиген) съдържа пептиди, които са предназначени да индуцират имунен отговор основни от CD4+ T помощни лимфоцити, докато втората епруветка (TB2 антиген) съдържа допълнителен набор от пептиди, насочени към производството на имунен отговор чрез цитотоксични CD8+ Т-лимфоцити.

При естествено преболедуване на туберкулозната инфекция CD4+ Т клетките играят съществена роля в имунологичния контрол чрез производството на γ-интерферон. Въпреки това, настоящите данни подкрепят участието на гостоприемника в имунния отговор на TB инфекция и CD8+ T лимфоцити, чрез производството на γ-интерферон, както и други разтворими фактори, които активират макрофагите за потискане на растежа на микобактериите, т.е. унищожава заразените клетки или причинява директен вътреклетъчен лизис на микроорганизми. Въпреки че CD8+ T лимфоцитите са специфични за антигените, M. tuberculosis е открита както при хора с латентна туберкулоза, така и при активна туберкулоза, като тези, насочени към ESAT-6 и CFP-10, по-често присъстват в случаи на активна туберкулоза и могат да бъдат свързани със скорошна експозиция на патогена.

В допълнение, съобщени са също така за лимфоцити, продуциращи γ-интерферон CD8+ T, при хора с активна коинфекция с туберкулоза и ХИВ, както и при деца с туберкулозна инфекция.

Количествата γ-интерферон, съответстващи на двете антигенни смеси (AgTB1 и AgTB2), също се съобщават в резултата.

Кога да направя това изследване?

QuantiFERON тестът може да се използва във всички ситуации, в които обикновено се използва туберкулиновият тест (Манту):

 • клинично и рентгенологично подозрение за активна туберкулоза;
 • контакти на пациенти със заразни форми на туберкулоза;
 • скрининг на лица с висок риск: персонал от здравни звена и лечебни заведения, лица от лоша хигиенна среда и др.

Забележка: QuantiFERON TBC замества туберкулиновия тест (Манту) и поради това двата теста не трябва да се използват едновременно.

Квантифероновият тест може да се използва също за наблюдение и проследяване на пациенти с активна туберкулоза. Има някои проучвания, които показват потенциалната полезност на теста при оценка на ефективността на туберкулостатичното лечение  чрез проследяване на резултата от теста QuantiFERON TB Gold, който се променя с течение на времето. Оценката на резултата от теста QuantiFERON два месеца след началото на терапията може да има значителна прогностична стойност върху ефективността на фазата на интензивно лечение. Той може да се използва и преди имуносупресивна терапия, която подтиска имунната система (например с антитела срещу TNFα, цитостатици) или преди трансплантация на органи, за да се изключи латентна инфекция с М. Tuberculosis, която може да се реактива по време на терапията.

Тестът TBC Gold Plus се отличава с обща специфичност: 97.6% (95.6-98.8%) и обща чувствителност към активна туберкулоза: 95.3% (90.9-97.9%).

Можете да заявите този тест онлайн

Заявете изследванията си онлайн и спестете 5% от стойността им

155,00 лв.Добави в количката

Подготовка преди изследване

Имуносупресивната терапия трябва бъде прекратена най-малко 14 дни преди провеждането на изследването. Резултатът от изследването не се повлиява от прием на храна, вода или други напитки.

Проба

венозна кръв. Епруветките за този тест са специални – с литиев хепарин. Кръвта трябва да достигне до лабораторията в рамките на 12 часа (максимум 16 часа) като през този период се съхранява при стайна температура. Охлаждането или замразяването на пробата е противопоказано. След постъпването в лабораторията, кръвта веднага се инкубира при температура 37° С за 16-24 часа.

Метод

ELISA

Референтни стойности

Резултатът се счита за отрицателен, ако са изпълнени следните условия:

 1. Количеството γ-интерферон, освободени след стимулация с двете антигенни смеси (AgTB1-Nil и AgTB2-Nil) <0.35 IU / mL или ≥ 0.35 IU / mL, но <25% от стойността, получена за контрол на нулевата контрола (Nil);
 2. Nil ≤ 8 IU/mL;
 3. Митоген – Nil ≥ 0.5 IU/mL.

Интерпретация на резултатите

Отрицателен резултат – посочения по-горе резултат.

При дадените условия инфекция с Mycobacterium tuberculosis може да бъде изключена. Въпреки това, при пациенти с хронична ХИВ инфекция или други причини за тежък имунодефицит (имуносупресивна терапия, определени хематологични състояния: левкемии, лимфоми, някои солидни тумори, диабет, силикоза, хронична бъбречна недостатъчност) трябва да се имат предвид и настоящия имунен статус.

В случай на отрицателен резултат при хора, наскоро влезли в контакт с пациенти с Туберкулоза, това трябва да бъде потвърдено от нов тест, 6-8 седмици след излагането на туберкулозния причинител. 

Положителен резултат:

 1. Всяко от количествата γ-интерферон, освободени след стимулация с двете антигенни смеси (AgTB1-Nil и / или AgTB2-Nil) ≥ 0.35 IU/mL и ≥ 25% от стойността, получена за Nil контрол;
 2. Nil ≤ 8 IU/mL;
 3. Митоген – Nil ≥ 0.5 IU/mL.

Положителен резултат показва инфекция с М. tuberculosis. В повечето случаи диференцирането между латентна и активна инфекция не е възможно с този тест.

В случай на клинично подозрение за активна туберкулоза, всички методи на микробиологична диагноза (микроскопия, култура) и молекулярна биология остават валидни.

Неопределим резултат:

 1. Митоген – Нил <0.5 IU/mL и AgTB1-Nile и AgTB2-Nile <0.35 IU/mL или ≥ 0,35 IU/mL, но <25% от стойността, получена за контрол на Нил или
 1. Nil > 8 IU/mL;
 2. Митоген – Nil ≥ 0.5 IU/mL.

Ако пробата е била събрана и транспортирана при подходящи условия, липсата на валидиране на контрола на митогена най-вероятно показва тежка имуносупресия, причинена от СПИН, друго тежко заболяване или текущо лечение с имуносупресивни лекарства (кортикостероиди с висока доза, TNFα антагонисти, лекарства, използвани при пациенти с трансплантация на органи). Липсата на валидиране на отрицателната контрола (Nil) възниква при наличие на повишен неспецифичен γ-интерферон (най-често) или свързан с имунизации. 

Прогностичната стойност на теста зависи от разпространението на инфекцията с M. tuberculosis в изследваната популация. Всеки резултат трябва да се интерпретира в клиничния и епидемиологичен контекст на конкрентния пациент. Рядко е възможно да се получи фалшиво положителен резултат при пациенти с инфекции с нетуберкулозни микобактерии като M. kansasiiM. szulgai и M. marinum

Ограничения и особености на резултатите

Макар и широко използван, този тест има някои ограничения. За разлика от Манту теста, резултатите от тестовете на QuantiFERON TB Gold не се влияят от BCG ваксинация, инфекции с нетуберкулозни микобактерии също упражняват по-слабо влияние. Страничните ефекти като алергия, които могат да се появят при теста на Манту, също са елиминирани при QuantiFERON TB Gold. Също така резултатите от теста на QuantiFERON TBC са много по-точни, без грешки при разчитането и интерпретацията им.

ИНФО Цена за изследване на QuantiFERON TB Gold Test :

Изследване Цена, лв.
QuantiFERON TB Gold Test 155,00

ИНФО Други:

Грип ли е?

Хепатит: Всички видове, симптоми, лечение, изследвания

Референции: