Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Общи условия – Онлайн въпросник за COVID-19 симптоми

1. Общи разпоредби

 1. Тези Общи условия уточняват:
  1. Принципите на работа на мобилното приложение „Онлайн въпросник за COVID-19 симптоми“
  2. Правила за предоставяне на услуги по електронен път
  3. Правата и задълженията на доставчика и получателя на услугата
 2. Когато се използват в тези Общи условия, изброените понятия ще имат следното значение :
  1. Споразумение” означава съгласие за предоставяне на услуги по електронен път, сключено между Потребител, съгласно дефиницията в т. 2 (m) по-долу, и Доставчика на услугата, съгласно дефиницията в т. 2 (I) по-долу;
  2. „Приложение“ означава софтуер за преносими устройства, достъпен безплатно и предоставен от Доставчика на услугата, рефериран в т. 2 (I) по-долу, позволяващ използването на Услугите, дефинирани в т. 2 (k) по-долу;
  3. „Статии“ означава статии, засягащи медицински и фармацевтични теми;
  4. „Форсмажорни обстоятелства“ означава извънредно събитие, извън контрола на страните, настъпило след сключването на Споразумението, посочено в т. 2 (а) по-долу, което е непредвидимо, не може да бъде предотвратено и което прави невъзможно изцяло или частично да се изпълняват задълженията, произтичащи от Споразумението, включително война, революция, пожар, наводнение, епидемия, транспортно ограничение, обща стачка, засягаща важни сектори на икономиката, официални решения на държавни или местни власти и транспортни смущения, причинени от терористични атаки;
  5. „GDPR означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни, относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 / 46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ L 119, стр. 1);
  6. „Интервю“ означава форма на взаимодействие между компютърната система и Потребителя, при което се получава информация от Потребителя за симптоми и предразположения към заболявания, насочени към генериране на виртуална диагноза; Интервюто може да се проведе чрез интерактивна система, достъпна на Уебсайта и Приложението, както и чрез чат ботове и гласови асистенти;
  7. „Лиценз“ означава неизключителен, безплатен лиценз, предоставен на Потребителите, посочени в т. 2 (m) по-долу, за да използват Приложението или Уебсайта, посочени в т. 2 (j) по-долу;
  8. „Предоставяне на услуги по електронен път“ означава са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия във връзка с § 1, т. 1, 2 и 3 от Допълнителните разпоредби към Закона за електронната търговия.;
  9. „Общи условия“ означава тези Общи условия;
  10. „Уебсайт“ това означава интернет страницата „Synevo.bg“, която се състои от интерактивен компютърен софтуер, предмет на лиценз, друго съдържание, включително статиите и енциклопедично съдържание; Уебсайтът е независим уебсайт публикувано от администратора и собственик на Уебсайта СМДЛ „Синево“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 200788296 , , но е свързан с Уебприложението, администрирано от Доставчика на услуги;
  11. „Услуги“, означава всички дейности, предоставяни по електронен път от Доставчика на услуги, посочен в т. 2 (l) по-долу на Потребителя, посочен в т. 2 (m) по-долу, в рамките на Приложението и / или Уебприложениетоа;
  12. „Доставчик на услуги“ означава Infermedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością със седалище във Вроцлав, Plac Solny 14/3, 50-062 Вроцлав, Полша, вписано в регистъра на предприемачите от регистъра на Националния съд, воден от Окръжния съд за Вроцлав-Fabryczna във Вроцлав, VI Търговско отделение на Регистъра на националния съд под KRS номер: 0000429183, с данъчен идентификационен номер (NIP): 8971782877 и регистриран търговски номер (REGON): 021889810. Актуалните данни на Доставчика на услуги са достъпни на https://infermedica.com;
  13. „Потребител“, означава физическо лице над 18 години, което има пълна юридическа правоспособност и използва Услугите за цели, които не са свързани с неговата или нейната професия,
  14. „Виртуална диагноза“ това означава информация под формата на доклад, генериран от компютърна система, насочен към представяне на потенциални заплахи и заболявания, потенциално свързани със симптоми и предразположения, съобщени от Потребителя по време на интервюто; Виртуалната диагноза не представлява или замества медицинска диагноза или медицински съвет;
  15. Уебприложение – приложение, инсталирано на Уебсайта bg, съгласно дефиницията в т. 2(j) по-горе, което позволява на Доставчика на услуги съгласно т. 2(l) да предоставя Услугите, дефинирани в т. 2 (k)
 3. Текущата версия на настоящите Общи условия е достъпна безплатно на https://bg
 4. Използвайки Приложението и / или Уебсайта, Потребителят декларира, че ще спазва условията и реда, посочени в настоящите Общи условия.

2. Декларации и отговорност на Доставчика на услуги

 1. Целта на Уебприложението и / или Приложението е да представи на Потребителя, само за информационни и образователни цели, потенциални заболявания, които може да не са пряко свързани със симптомите и болестите, съобщени от Потребителя по време на Интервюто, с цел представяне на Виртуалната диагноза.
 2. Интервюто, Виртуалната диагноза и цялото съдържание, публикувано на уебсайта и / или Приложението, са само с информационна и образователна цел и при никакви обстоятелства не могат да се тълкуват или третират като съвет, консултация или диагноза на лекар. Интервюто, Виртуалната диагноза и цялото съдържание, публикувано на Уебсайта и / или Приложението, не представляват основа за самодиагностика или индивидуално лечение въз основа на информация, получена чрез Уебсайта и / или Приложението. Всяка информация, получена с помощта на Уебсайта и / или Приложението, и по-специално информация под формата на болестни единици, генерирани от компютърната система под формата на Интервю и Виртуална диагноза, не се счита за каквато и да е форма на здравни услуги и не замества медицински преглед, медицинска диагноза или каквато и да е форма на консултация с лекар.
 3. Доставчикът на услуги подчертава, че всякакви фармацевтични продукти, включително изброените на Уебсайта и / или Приложението, както и тези, свързани с Интервюто или Виртуалната диагноза, могат да бъдат използвани само въз основа на медицински или фармацевтични консултации.
 4. Доставчикът на услуги има право частично или напълно да деактивира работата на Уебприложението и / или Приложението, за да ги поправи или надстрои, без да уведомява предварително Потребителите. Ако Уебприложението и / или Приложението са напълно деактивирани, на уебсайта на Доставчика на услуги се публикува подходящо съобщение.
 5. Доставчикът на услуги не носи отговорност за:
  1. действия или пропуски на Потребителя във връзка с информация, получена чрез Уебприложението и / или Приложението,
  2. употреба на лекарства и други фармацевтични продукти, изброени в Уебприложението и / или в Приложението, както е посочено в т. 2 и 3 по-горе,
  3. неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията по Споразумението поради дефект на хардуера или софтуера на Потребителя,
  4. достоверност, надеждност, коректност и пълнота на данните и информацията, предоставени на Уебсайта и / или в Приложението от Потребителите,
  5. вреди, причинени от действията на трети страни, за които Доставчикът на услуги не носи отговорност,
  6. вреди, причинени във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги, посочени в рекламното и информационното съдържание на Уебсайта и / или Приложението, по-специално стоки и услуги, извършени неправилно, в нарушение на изискваните стандарти или нарушаващи законовите разпоредби,
  7. прекъсвания във функционирането на Уебсайта и / или Приложението по причини, които са извън контрола на Доставчика на услуги, по-специално Форсмажорни обстоятелства,
  8. всякакви щети, произтичащи от използването на Уебсайта и / или Приложението от Потребители по начин, противоречащ на закона или Общите условия,
  9. съдържание на уебсайтове, поставени в други домейни, които не са собственост на Доставчика на услуги, към които са поставени хипервръзки в Уебсайта и / или Приложението.
 6. Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които не се администрират от Доставчика на услуги, но са свързани с Уебсайта и / или Приложението.
 7. Уебсайтът, Приложението и информацията, съдържащи се в тях, не са и при никакви обстоятелства не могат да се считат за оферта по смисъла на Закон за задълженията и договорите и Търговски закон. Ако са включени някакви цени, те следва да се третират като покана за преговори.
 8. Потребителят може да използва уебсайтове и услуги на трети страни чрез Уебсайта и Приложението, като използва приложения, свързани с такива уебсайтове или услуги. Доставчикът на услуги не е страна по споразумения за предоставяне на услуги по електронен път, сключени между Потребителя и трета страна и не носи отговорност за такива услуги.
 9. Отговорността на Доставчика за предоставяне на Услугата е регламентирана в съответните разпоредби на закона и тези Общи условия не трябва да се тълкуват като основание за предоставяне на допълнителна гаранция или разширяване на правата на Потребителя над законовите изисквания.

3. Услуги, предоставяни по електронен път

 1. Чрез Уебприложението и / или Приложението, Доставчикът на услуги предоставя следните Услуги:
  1. Интервю,
  2. Виртуална Диагноза,
  3. Статии.
 2. Доставчикът на услуги предоставя Услуги по електронен път чрез Уебприложението и / или Приложението.
 3. За да използва Услугите правилно, Потребителят трябва да изпълни следните критерии като минимум:
  1. той трябва да има компютърно устройство, което отговаря на минимални технически изисквания, или устройство, на което могат да се изтеглят и използват мобилни приложения и което отговаря на изискванията на Приложението (по-специално мобилен телефон, смартфон, таблет),
  2. той трябва да има достъп до интернет,
  3. той трябва да има достъп до електронна поща,
  4. той трябва да има някой от уеб браузърите – Internet Explorer 9 или по-нова версия, Firefox, Google Chrome, Safari (който поддържа HTML документи и на който е включена опцията за приемане на „бисквитки“) и / или друг софтуер, по-специално който работи на мобилни устройства,
  5. той трябва да има капацитет за четене на файлове във формат „pdf“.
 4. Доставчикът на услуги не носи отговорност за неправилно функциониране на Услугите поради използването на устройства, които не отговарят на техническите критерии.
 5. Услугите се предоставят от Доставчика на услугата безплатно, но Доставчикът на услугата си запазва правото да започне таксуване за Услуги, които в бъдеще ще бъдат поръчани от Потребителя.
 6. Доставчикът на услуги има изключително право да оформя съдържанието на Приложението и на Уебприложението. По-специално, Доставчикът на услуги има право да променя и / или изтрива всяко съдържание и функции на Приложението и Уебприложението, както и права за прехвърляне на Приложението и Уебприложението на трета страна съгласно условията договорени с администратора на Уебсайта.

4. Условия за сключване на Споразумението за услуги по електронен път

 1. Споразумението, отнасящо се до използването на Уебприложението и / или Приложението се счита за сключено чрез стартиране на Интервюто и приемане на Общите условия.
 2. Сключването на Споразумението е доброволно. Ако Потребителят не се съгласи с Общите условия, той е длъжен незабавно да изтрие Приложението от мобилното си устройство и / или да се въздържа от използване на Уебприложението.
 3. Споразумението, отнасящо се до използването на Уебсприложението и / или Приложението се сключва за всеки конкретен случай за продължителността на Интервюто и се счита за изпълнено, когато Виртуалната диагноза бъде предоставена на Потребителя.
 4. Потребителят има достъп до функциите и съдържанието на Уебприложението и Приложението, без да се вписва предварително и / или да създава акаунт.

5. Правила относно използването на Уебприложението и Приложението

 1. Всяко предоставяне и разпространение на незаконно съдържание от Потребителя чрез Уебсайта, Уебприложението и Приложението е забранено. По-специално, Потребителят не може да публикува връзки и препратки, намиращи се в Уебсайта и в Приложението, в други уебсайтове:
  1. които нарушават лични права и интереси на трети страни или разпалват омраза на расова, етническа, религиозна или културна основа, или на основание на сексуална ориентация,
  2. които промотират порнография и насилие,
  3. които са реклами,
  4. които нарушават Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
  5. които нарушават широко приети от интернет общността правила.
 2. Потребителят използва Уебприложението и Приложението само в съответствие с предназначението им. Потребителят не може да извършва никакви дейности, които могат да нарушат правилното функциониране на Уебсайта, Уебприложението или Приложението. Потребителят няма право, самостоятелно и / или с помощта на трети страни, да променя, заобикаля или нарушава системите за сигурност на Уебсайта, Уебприложението или на Приложението, да предприема действия, въздействащи върху Уебсайта, Уебприложението и Приложението по начин, който може да причини повреда и / или претоварване.
 3. Потребителят носи отговорност за своите дейности, свързани с използването на Уебсайта, Уебприложението и на Приложението. Потребителят може да използва Услугите, предоставяни от Доставчика на услуги, само за цели, съответстващи на Общите условия, приложимото законодателство и установения обичай.
 4. Доставчикът на услуги полага всичките си усилия, за да гарантира, че Уебсайтът, Уебприложението и Приложението функционират непрекъснато. Доставчикът на услуги предвижда, че могат да възникнат прекъсвания в работата на Уебсайта, Уебприложението и Приложението поради актуализации на данни, отстраняване на грешки и работа по поддръжката.
 5. Потребителят не може да използва Уебсайта, Уебприложението и Приложението за търговски цели или за реклама на медицински услуги, лекарства или други фармацевтични продукти. Това е изключително право на Доставчика на услуги и на Партньорите на Уебсайта и Приложението и се предоставя със съгласието на Доставчика на услуги.
 6. Потребителят не може да копира, променя, публикува или възпроизвежда Уебсайта, Уебприложението или Приложението изцяло или частично.

6. Прекратяване и отказ от споразумението

 1. Потребителят има право да прекрати или да се откаже от Споразумението по всяко време, като престане да използва Уебприложението или Приложението. Ако Услугите се предоставят чрез Приложението, оттеглянето или прекратяването на Споразумението се извършва чрез деинсталирането му.
 2. Доставчикът на услуги има право да прекрати Споразумението с незабавно предизвестие, ако Потребителят наруши Общите условия и / или ако дейностите на Потребителя нарушават установения обичай или са вредни за Доставчика на услуги, администратора на Уебсайта или други Потребители.

 

7. Права на интелектуална собственост

 1. Приложението и уебсайтът са защитени от авторски права, предоставени на Доставчика на услуги.
 2. Всяка графика, технически решения, текстови съобщения, софтуер, бази данни и всяко друго съдържание, публикувано чрез Уебприложението и Приложението, както и начинът на тяхното публикуване (оформление), са обект на авторско право и сродни права, предоставени на Доставчика на услугата.
 3. Доставчикът на услуги дава възможност на Потребителите да използват Уебсайта и Приложението и предоставя на Потребителите неизключителен, непрехвърляем лиценз, който е ограничен за времето на използване на Уебприложението и Приложението, както и лиценз с неограничен териториален обхват за използване на Уебприложението и Приложението, включително, но не само Статиите (наричани общо за кратко „Лиценз“). Горепосоченият Лиценз позволява на Потребителите да правят временно множество копия на Уебприложението, като го зареждат само в уеб браузъра, както и да правят множество копия, като инсталират Приложението на мобилно устройство за целта, за която е предназначено. Горепосоченият Лиценз позволява на Потребителите да правят временно множество копия на Статиите, като ги показват на Уебприложението и в Приложението. На Потребителите не се предоставят никакви права, включително права върху интелектуална собственост, различни от посочените в настоящите Общи условия. По-специално на Потребителите не се предоставя никакво право да използват изходните кодове на Уебприложението и на Приложението. Потребителите потвърждават, че ако нарушат описаното по-горе задължение, това може да доведе до нарушаване на авторските права на Доставчика на услуги и може да доведе до наказателна отговорност на Потребителя.
 4. Доставчикът на услуги заявява, че има право да предостави Лиценза, предвиден в раздел VI, параграф 3.
 5. Съдържанието, което не е предоставено от Доставчика на услугите, е или може да бъде споделено с Потребителя при предоставяне на Услугите. Лице, което споделя това съдържание, е отговорно за такова съдържание. Доставчикът на услуги не следи съдържанието, публикувано от Потребителите, за съответствие с разпоредбите на закона и с тези Общи условия.
 6. Потребителят няма право да придобива права за интелектуална собственост върху съдържанието, описано в раздел VI, параграф 5 по-горе, когато използва Услугите. Потребителят може да използва Услугите само ако са спазени определени изисквания, предвидени в разпоредбите на закона и / или съответното предприятие е дало съгласие
 7. Всички имена и маркировки на продукти, услуги или обекти, по-специално търговски марки, лога и / или маркировки („Материалите“) на Услугите се поставят на Уебсайта, Уебприложението и в Приложението само за информационни цели. Материалите са изключителна собственост на съответните страни и се използват в съответствие с разпоредбите на закона. Никаква информация, поставена на Уебсайта, Уебприложението и в Приложението – до степента, в която то е собственост на трети страни – не се предоставя на Доставчика на услуги и Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържание, състоящо се от такава информация, изгледи, изразени на Уебсайта и в Приложението или правата, свързани с такава информация.

8. Процедура за подаване на жалба

 1. Всички оплаквания относно Услугите, предоставяни по електронен път от Доставчика на услуги въз основа на настоящите Общи условия, могат да бъдат изпращани в писмена форма на този имейл адрес: info@synevo.bg
 2. За да бъде обработена правилно, жалбата трябва да съдържа минимум следната информация:
  1. информация, идентифицираща Потребителя (име, фамилия, имейл адрес),
  2. предмет на жалбата,
  3. причини за жалбата.
 3. Доставчикът на услуги си запазва правото да поиска допълнителна информация или разяснения от жалбоподателя, ако е необходимо, за да обработи жалбата.
 4. Доставчикът на услуги обработва жалбата незабавно и в рамките на не повече от 30 работни дни от датата на подаване.
 5. Доставчикът на услуги ще обработва жалби в съответствие с настоящите Общи условия и приложимите разпоредби на закона.
 6. Решението относно резултата от жалбата ще бъде доставено на Потребителя чрез електронна поща на посочения в жалбата имейл адрес.

9. Политика за поверителност и политика за бисквитки

 1. Доставчикът на услуги защитава личните данни на Потребителите и обработва лични данни в съответствие с GDPR, както и с приложимите разпоредби на вътрешното законодателство. Подробна информация относно обработката на лични данни и използването на файлове за бисквитки може да намерите в нашата Политика за поверителност и нашата Политика за бисквитки.

10. Заключителни разпоредби

 1. Моля, имайте предвид, че предоставянето на услуга по електронен път води до заплахи, характерни за услуги от този вид, по-специално наличие на злонамерен софтуер (напр. вируси, вреден софтуер, способен да се дублира) и / или шпионски софтуер (софтуер, шпиониращ интернет активността на потребителя), както и уязвимост към кракване и / или фишинг (измамно получаване на пароли). В същото време, моля, имайте предвид, че Доставчикът на услуги е предприел всички необходими стъпки, за да сведе до минимум всички описани по-горе заплахи.
 2. Всякакви изменения на настоящите Общи условия могат да бъдат въведени по всяко време и да станат активни на датата, на която изменените Общи условия са публикувани на Уебсайта и в Приложението. Потребителят може да прекрати Споразумението, ако са направени изменения в настоящите Общи условия. Използването на Уебприложението и / или Приложението, след като измененията влязат в сила, представлява приемане на изменените Общи условия.
 3. Използвайки Уебприложението и / или Приложението, Потребителят приема тези Общи условия и се задължава да спазва всички правила в настоящите Общи условия.
 4. Приложимото право на споразумението, сключено въз основа на настоящите Общи условия, е правото на Република Полша и това не засяга разпоредбите на параграф 6, параграф 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1. 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения (Рим I). Приложимите разпоредби на полското законодателство, по-специално Гражданския кодекс и други полски актове, включително Законът за предоставяне на услуги чрез електронни средства и Закон за правата на потребителите, се прилагат по всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия.
 5. Когато настоящото споразумение е сключено от потребители (т.е. лица, които сключват споразумения за цели, различни от търговски цели):
  1. Услугите се предоставят в страната, в която потребителите имат обичайно местожителство, и / или;
  2. предоставяните Услуги по някакъв начин са насочени към тази държава или към няколко държави, включително тази, и Споразумението попада в обхвата на тези Услуги,

изборът на полското законодателство като управляващ закон, както е описано в раздели 4 и 5, не засяга защитата, която потребителите ползват съгласно закона в страната на обичайно местопребиваване, която би им била предоставена, ако не бъде избрана уредба. В такава ситуация – независимо от управляващия закон, избран въз основа на раздели 4 и 5 – се прилагат онези по-изгодни за клиента разпоредби.

 1. Настоящите Общи условия влизат в сила на 10 март 2020 г.