Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме на Вашето внимание Общи условия по договор за медико-диагностични/ лабораторни услуги в САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с които следва да се съобразите, в случай, че желаете да станете наш пациент.

За целите на този договор:

Лабораторията: Самостоятелна медико-диагностична лаборатория СИНЕВО е търговско дружество, вписано в Агенция по вписванията към Търговския регистър с ЕИК 200788296, лечебно заведение по смисъла на чл. 18 от Закона за лечебните заведения, същото притежава Удостоверение за регистрация с №7366/20.05.2022 г.,  наричано за краткост в общите условия ЛАБОРАТОРИЯТА

Пациент: всяко лице, чиито материал/проби се обработват, съхраняват, анализират, получава резултати от Лабораторията;

Услуги: всички медицински дейности, извършени в Лабораторията;

Клонове на лабораторията: всички клонове на търговското дружество, вкл. манипулационните за пробонабиране регистрирани по съответния нормативен ред, изложени в Приложение № 1

Пробовземане: всяко действие насочено към извличане на биологичен материал с цел пробонабиране от пациента;

Манипулационна/ пункт за пробовземане: Всяко помещение на Лабораторията, в което се осъществяват услугите ѝ, вкл. пробовземането;

Лабораторни изследвания: изследвания в/от биологични проби на пациента, които се осъществяват мануално или с помощта на апарати/инструменти;

Ваучер талони: талони, които се предоставят на пациента от трето лице, в следствие договор между него и Лабораторията, които могат да овъзмездят услугите

Потребителско име: Данни, с които пациентът доброволно се идентифицира, с цел достъп до електронната система на Лабораторията за получаване на заявки/ резултати;

Парола: уникален код от 8 символа: Цифри и/или букви, чрез които се дава достъп до всеки регистриран потребителски профил. Всеки потребителски профил ползва само една уникална парола;

Трети страни: всяка страна, различна от Лабораторията и Пациента;

Контрагенти – лечебни заведения: Лечебни заведения, с които Лабораторията се намира в договорни/ партньорски отношения;

Контрагенти – медицински специалисти: Медицински специалисти, които работят или изпълняват медицински услуги по възложение на Контрагенти – лечебни заведения, служби по трудова медицина и/или други организации.

 1. ПРЕДМЕТ:

1.1.    Настоящите общи условия уреждат реда и условията за сключване на договор за медико-диагностични лабораторни услуги между ЛАБОРАТОРИЯТА и ПАЦИЕНТ И /ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ. Настоящите общи условия се прилагат винаги при сключване на договор за лабораторни услуги между ЛАБОРАТОРИЯТА И ПАЦИЕНТ/ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

1.2.    Условията между страните може да се променят по взаимно съгласие на страните. При постигане на съгласие между страните, извън настоящите общи условия, същите могат да бъдат постигнати само в писмен вид, освен за изключване на клаузите, които изрично не уреждат, че не могат да бъдат суспендирани.

1.3.    Към настоящите общи условия информираното съгласие за медико-диагностичната лабораторна дейност е неразделна част.

1.4.    С подписване на информирано съгласие ПАЦИЕНТЪТ декларира, че  приема настоящите общите условия по договора за медико-диагностични лабораторни дейности.

1.5.    Развалянето на договора е възможно при писмено постигане на съгласие между страните. В случай, че такова не бъде постигнато, се прилагат правилата на българското законодателство.

 1. ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ:

2.1. Приемът на пациенти става на място в пунктовете за пробовземане и/или самите манипулационни в клонове на ЛАБОРАТОРИЯТА.

2.2. Пациентът следва да спази правилата на всяка лаборатория, да изчака реда си и да предостави своите данни за първоначална регистрация.

2.3 След първоначална регистрация на пациента лабораторията си запазва правото да пренасочи пациент за пробовземане в други ден, час и/или клон на Лабораторията, ако желаното изследване не може да се извърши на място, без значение дали причина за това е състоянието на пациента и/или натовареността на ЛАБОРАТОРИЯТА.

2.4. След първоначална регистрация на пациента се пристъпва към процес по информиран избор и съгласие.

 1. ИНФОРМИРАН ИЗБОР И СЪГЛАСИЕ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

3.1. Към информиран избор и съгласие за медико-диагностичните лабораторни услуги на Лаборатория се пристъпва само след първоначална регистрация на Пациента.

3.2. При първоначалната регистрация пациентът обозначава какви са назначените и/или желани от него изследвания.

3.2 Според обозначенията в т. 3.2. на пациента се представя форма за съответното/ните изследване/ния. Пациентът разполага с достатъчно време да се запознае с формата и да даде своето съгласие преди да се пристъпи към пробовземане и анализ за целите на лабораторното изследване.

3.3. С подписване на информираното съгласие пациентът приема Общите условия на Лабораторията и дава съгласие за пробовземане и анализ за съответното/ните изследване/ изследвания/.

3.4 След приемане на Общите условия и даване на съгласие се пристъпва към плащане на съответните услуги, по правилата на Раздел 5.

3.5 Общите условия, информираните съгласия и всички останали документи в лабораторията се осъществяват на официалният за страната език – български. Изключения се допускат при лица, които не са български граждани и/или не владеят български, само по предварителна заявка и допълнително оскъпяване на услугите, заради превод.

 1. ОТКАЗ ОТ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ:

4.1. След като бъде първоначално регистриран, пациентът може да се откаже от услугите на Лабораторията, като не приеме Общите условия и не даде съгласие за осъществяване на изследванията.

4.2 Пациент, който не приеме Общите условия не може да продължи да ползва услугите на Лабораторията.

4.3. В случай, че пациентът промени решението си реши да се подложи на изследване, следва да приеме Общите условия и да даде съгласието си за осъществяване на изследванията.

4.4 Лабораторията не носи отговорност за вреди, настъпили в следствие на отказ и/или забавяне на изследванията от страна на Пациента.

 1. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

5.1. Всички услуги на лабораторията са възмездни;

5.2. Цените на услугите са публично достъпни, същите се утвърждават при условия и ред приети от Управителя на Лабораторията и се одобряват с Протокол;

5.3. Цените са поставят във всяка Лаборатория и/или неин клон или пункт на пробовземане на видно място, като всеки може да се запознае с тях, преди да е пристъпил към първоначална регистрация.

5.5. Обявените цените на услугите са в български лева и окончателни такива.

5.6 Лабораторията не приема плащания във валута, както и други алтернативи. Плащанията се правят само в български левове на обявените в ценоразписа цени.

5.7. За изследванията на здравно осигурените лица, които се поемат от НЗОК, важат правилата на съответния рамков договор (НРД).

5.8 Плащанията могат да бъдат направени в кеш или на пост-терминал с банкова карта.

5.9 Лабораторията не носи отговорност за неосъществени/ невъзможни и отказани плащания с банкова карта. В такива случаи Лабораторията си запазва правото да не предостави услугата.

5.10 За всяко плащане се получава разходен документ.

5.11 Ако Пациент желае да получи фактура за сторено плащане следва да уведоми Лабораторията предварително или най-късно до 4 (четири) часа преди края на работния ден на Лабораторията за това свое желание като посочи конкретни данни за лицето, на което се издава фактурата.

5.12. Лабораторията не издава фактури, ако не са спазени условията по т. 5.11

5.13 При пациенти, насочени с ваучер талони от работодателите си и/или други структури, действат условията на сключения между изпращащата страна и Лабораторията договор.

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

6.1. Резултати от лабораторни изследвания са всички данни, получени в следствие на обработените и/или съхранени и анализирани проби на пациента;

6.2 Резултатите от изследванията могат да бъдат получени в Лаборатории Синево срещу представяне на лична карта. Лабораторията не предоставя информация на трети лица, извън обхвата на сключени споразумения с трети страни, вкл. служба по трудова медицина.

6.3 Пациентите, които ползват услугите на Лабораторията, като трета страна в договор между Лабораторията и техен работодател/ възложител на работа/ контрагент могат да получат резултатите си както от Лабораторията, така и от третата страна, като предварително са дали съгласие за това.

6.4 Лабораторията предлага на пациентите да получат резултатите от изследванията в електронен формат на  техен личен потребителски профил, създаден според техническите изисквания и Общи условия за ползване на същия.

6.5 Всеки пациент получава потребителски профил, с цел получаване на резултатите. Потребителският профил се създава от регистратор, при неговата първоначална регистрация като ПАЦИЕНТ. Грижа и анагажимент на Пациента е да опазва достъпа до Потребителския си профил и да не допуска достъп на други лица в него. Лабораторията не носи отговорност, ако пациентът доброволно, волно или неволно предостави достъп до профила и резултатите си на трети лица.

6.6 Потребителският профил дава достъп до историята на направените изследвания в срок до 5 години и на развитието на стойностите на определени тестове, като резултатите от изследванията могат да бъдат свалени в електронен формат на електронно устройство или разпечатани.

6.7 Резултатите от лабораторните изследвания могат да бъдат проверени и свалени на електронно устройство в електронен формат на https://www.synevo.bg/proverka-na-rezultati/ , чрез използване на потребителско име и парола.

6.8 Потребителското име и Паролата за достъп до резултатите в онлайн потребителския  профил, който можете да посетите на https://www.synevo.bg/proverka-na-rezultati/ , представляват конфиденциална информация. Пълната отговорност за достъпа до резултатите посредством потребителско име и парола принадлежи на пациента, на когото са дадени.

6.9 Лабораторията си запазва правото резултатите от определени тестове не са достъпни в електронен формат и могат да бъдат издадени само в центровете на Синево. Обърнете се към персонала на рецепцията на Синево за повече подробности или ни позвънете на телефонен номер: +359 2 474 7272.

6.10 Лабораторията не предоставя информация за резултати по телефона, независимо от обстоятелствата.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВКЛ. ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

7.1 Всички дейности на Лабораторията се осъществяват в условия на конфиденциалност, като страните се задължават да спазват поверителност по отношение на всички обстоятелства, които са им станали известни при или по повод осъществяваната дейност.

7.2 Лекарите в Лабораторията са длъжни да пазят лекарска тайна и да не споделят здравна информация, с лица, извън посочените в Закона.

7.3 Лабораторията е администратор на лични данни, като обработва и съхранява данни, както на договорно, така и за законово основание.

7.4 Лабораторията обработва лични данни на пациенти, а когато е необходимо по закон и на техни близки;

7.5 Лабораторията обработва данните с цел предоставяне на медико-диагностични лабораторни услуги, както и всички дейности, свързани с предмета на дейност на Лабораторията;

7.6 Изпълнение на законовите задължения на Лабораторията, по-специално по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им.

7.7 Лабораторията обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално: за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на пациенти и служители, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение; За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие; За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;

7.8 Лабораторията предоставя личните данни на компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на, Министерството на здравеопазването, контролни структури в сферата на здравеопазването, НАП, НОИ и др., определени със закон;

7.9 Лабораторията предоставя личните данни на други лечебни заведения само след уведомяване на пациента и неговото съгласие, когато нормативната уредба го изисква.

7.10 Лабораторията не предава лични данни в трети страни извън Европейския съюз. Когато е необходимо за целите на лечението, Лабораторията може да предава лични данни в трети страни. В тези случаи, с оглед защита на правата и интересите на пациента, от него се иска изрично предварително съгласие за трансфера на данните.

7.11 В случай, че се прави фото и/или видеозаснемане, извън целите на услугите и лечението същото може да се осъществява само след предварително съгласие на пациента, който е запознат с целта на заснемането, условията на съхранение и обработка на материалите и сроковете, в които същите ще бъдат съхранявани.

7.12 Срокове на съхранение на личните данни в Лабораторията се определят от действащото законодателство, за съответния тип медицинска документация или със Заповед на Управителя на Лабораторията.

7.13 Пациентите могат да се ползват от правото си да бъдат „забравени“, само ако това не би попречило на законовите основания, на които се събират, обработват и съхраняват личните данни.

7.14 Лабораторията прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

7.15 Лицата, чиито данни се обработват, имат право на достъп до личните си данни, включително да получат копие от тях; право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание; право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; право на преносимост на лични данни, които го засягат и които той е предоставил на Лабораторията; право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

7.16 Осъществяването на достъп до здравна информация на Лабораторията,, се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето и съгласно настоящите Общи условия. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица в хипотезите посочени в Закона за здравето, когато: лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение; съществува заплаха за здравето или живота на други лица; е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта; е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания; е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване; е необходима за нуждите на медицинската статистика;  е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.  е необходима за нуждите на застраховател, съгласно изискванията на Кодекса за застраховане.

7.17 В случай, че пациент или негови близки, попадащи в законовите хипотези с право на достъп до здравна информация, желаят Лабораторията да им предостави такава, следва да оправят писмено искане, в което изрично да посочат здравната информация и медицинските документи, в която тя е обективирана, както и достатъчно убедителни доказателства за наличие на законовото им право.

7.18 Искането по т. 9.17 се отправя до Управителя на Лабораторията, който следва да го разгледа в срок от 7 (седем) работни дни.

7.19 В случай, че има основание за предоставяне на исканата по т. 9.17 информация и документи, същата следва да се предостави на лицето, в срок от 7 дни, след резолюцията на Управителя по т. 9.18.

7.20 Пациентите са длъжни да споделят всяка информация, която им е известна и може и/или има връзка с предстоящата им диагностика.

7.21 Лабораторията си запазва правото да не дава информация и/или консултации по телефона.

7.22  Лабораторията обработва чувствителна здравна информация по смисъла на 4, § 1, т. 15 от Общия регламент, а именно „данни за здравословното състояние“ на субекта на данни, които са свързани пряко с физическото и психическото здраве на физическото лице и/или с предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние, как на договорно, така и законово основание.

 1. УСЛУГИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

8.1. Лабораторията осъществява услуги само в сферата на хуманното здравеопазване.

8.2. Услугите в лабораторията са всички действия по регистрация, пробовземане, съхранение, при необходимост транспортиране, анализ и отчет на биологичните проби на пациентите.

8.3. Предоставяне на резултати от генетични изследвания и провеждане на генетични консултации съгласно НАРЕДБА № 38 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска генетика“.

8.3.1. Резултатите от молекулярно-генетичните изследвания са „лични данни“ по смисъла на Закона за защита на личните данни.

8.3.2. Предприемането на генетично изследване е доброволно и се осъществява само при съгласие от страна на пациента или негов законен представител и след разрешение на комисията по медицинска етика към съответното лечебно заведение, като се спазват условия за информираност, конфиденциалност, ограничен достъп до резултатите. За целта се подписва информирано съгласие, съответстващо на провежданото изследване.

8.3.3. Да им бъде предложена и осигурена генетична консултация.

8.3.4. Резултатите от изследванията са лични данни на пациентите. Служителите на лабораторията трябва да гарантират опазването им. Ако данните от изследванията се нанасят в компютър, той не трябва да е в мрежа, или да са защитени с код, известен само на работещия с компютъра служител.

8.3.5. Въпросът за правото на детето да знае или не за медицинския проблем се урежда законово.

8.3.6. Пациентът има право да получи резултата от изследването от медико-генетичните изследвания лично.

8.3.7. Пациентът има право да получи резултата от своите генетични изследвания на български език и като разширен медицински доклад на английски език. Суровите данните, върху които е направен генетичния анализ“, не могат да бъдат предоставяни на пациента.

 1. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Лабораторията и персоналът в нея е застрахована със застраховка гражданска отговорност за професионален риск към Застрахователна компания;

9.2 Лабораторията не носи отговорност за погрешно назначени лабораторни изследвания, в следствие на което са настъпили вреди за здравето на пациента;

9.3 Лабораторията не носи отговорност за погрешно интерпретирани резултати, в следствие на което са настъпили вреди за здравето на пациента;

9.3 Резултатите и референтните стойности са изследванията са съобразени с лабораторните китове и апарати/инструменти и е възможно да има разлика в тях спрямо тези в други лаборатории. Информацията, която получават пациентите е с информативна цел и не представлява диагноза, възможно е тя да се различава с тази от други лаборатории.

9.4. Лабораторията предоставя само резултати и референтни стойности, но не предоставя никакви коментари и/или интерпретации за резултатите от изследванията. Последните трябва да бъдат интерпретирани от лекар, назначил изследванията или проследяващ пациента.

9.5. Лабораторията си запазва правото при необходимост да променя диапазона на референтните граници, като не носи отговорност, като предварително е оповестила промените.

9.6. Лабораторните резултати не са диагноза, за да получат такава пациентите следва да се консултират с лекар.

9.7. Лабораторията си запазва правото да не осъществи изследване и /или да не предостави услуга, ако това може да застраши живота и здравето на пациента и/или да влоши състоянието му.

9.8. Лабораторията не носи отговорност за случаи, в които е предприето лечение само на база лабораторен резултат, без съответната консултация и терапия от лекар специалист.

9.10. Лабораторията не носи отговорност за резултати, ако пробовземането не е осъществено от съответен специалист в пункт за пробовземане и/или манипулационна в клон на Лабораторията.

9.11. Лабораторията не носи отговорност за резултати, чиито проби не са били съхранявани и транспортирани според изискванията. Всеки доставчик и партньор следва да може да докаже, че във всеки един момент, е спазил правилата и стандартите при пробовземане и транспортиране.

9.12 Лабораторията си запазва правото да не осъществи услуги, ако предоставените проби не са годни и/или могат да дадат компрометиран резултат.

9.13 В случаите по т. 9.12, ако пробата е взета извън Лабораторията.

9.14 Лабораторията си запазва правото да поиска вземане на повторна проба за изследване, в случай, че предишната не е била достатъчна и/или е компрометирана, само ако това е установено в  в момента на извършване на теста, или когато Лабораторията партньор изиска нова проба. В случай, че Пациентът откаже да предостави нова проба, той поме риск да не получи резултат от излседването и да заплати сторените от ЛАБОРАТОРИЯТА разноски. Възстановяване на средства може да се допусне, ако Пациентът откаже повторна проба, ако нуждата от такава е констатирана непосредствено след пробовземането.

9.15 В случай на забавяне на издаване на резултати с 5 дни (или процент спрямо времето за издаване на резултат на съответния тест над 100% от дните за извършване на теста), то парите за изследване могат да бъдат върнати.

9.16 Резултатите от изследванията се предоставят само на български език. Лабораторията не предлага превод и легализация на резултатите на друг език. Допълнителни медицински доклади на английски език при някои специализирани изследвания могат да бъдат предоставени на пациентите заедно с официалния резултат от Лабораторията, само ако са предварително заявени.

 1. ГАРАНЦИЯ:

10.1 Лабораторията не работи с гаранционни срокове  по смисъла на закона.

10.2. В случай, че пациент има претенция към достоверността на лабораторните му изследвания, следва да даде материал за изследване наново и да заплати услугата. Изключение се допуска само с решение на Управителя, когато нормативната уредба налага повторно изследване.

10.3 В случай, че на лабораторията не се представи гаранция, че пробата и материалът са взети според стандартите и правилата за работа със съответните проби/ материали Лабораторията не носи отговорност за качеството на пробата и достоверността на резултатите

10.4. Лабораторията работи/ ползва само легално разпространени и одобрени от Изпълнителна агенция по лекарствата медицински изделия, като в случай, че се констатира дефекти в тях, Лабораторията съдейства с информация на пациента и предоставя формуляр за докладване на събитие.

 1. СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ

11.1 Лабораторията отговаря на следните стандарти:

НАРЕДБА № 1 от 31.01.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“

11.2 Лабораторията е сертифицирана със Сертификат за качество ISO 15189.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1 Настоящите общи условия се приеха с протокол на Управителя № ………../ …………….. и се сведоха до знанието на персонала със Заповед № ………………./ ………………………
 • 2 Общите условия на Лабораторията са в сила от деня на приемането им, до тяхното изменение с последващ Протокол на Управителя.
 • 3 Лабораторията може едностранно да прави промени в Общите условия и цените на услугите си, като за това незабавно уведомява всички заинтересовани лица, поставяйки ОУ на видно място в Лабораторията, нейните клонове и манипулационни.
 • 4 Към общите условия на Лаборатория се поставя и ценоразпис с предлаганите услуги
 • 5 С подписване на заявка за изследване и/или информирано съгласие пациентите приемат общите условия на Лабораторията