Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Туморни маркери

Медицинска информация

Съдържание

Какво представляват туморните маркери?

Туморен маркер, това е всяко вещество, което се наблюдава в тялото и се произвежда от туморни или други клетки на тялото в отговор на наличен карцином (раков процес) или на друг – доброкачествен процес. Тези маркери могат да дадат информация за това колко агресивен е ракът, какви са шансовете да бъде излекуван и повлияян с таргетна терапия, или в хода на лечението дали отговаря на него.

Като цяло, туморните маркери са белтъци или други субстанции, произвеждани както от нормалните така и от раковите клетки, но в значително по-големи количества от раковите клетки. Могат да бъдат открити в кръвта, урината, фекалиите, самият тумор или в други телесни течности при някои пациети с рак.  Напоследък има тенденция, обаче, геномни маркери като туморни генни мутации, туморна генна експресия, както и негенетични промени в туморната ДНК да се използват като туморни маркери.

Много туморни маркери са вече отдиференцирани и се използват в клиничната практика. Някои се асоциират с един единствен вид карцином, други обаче се свързват с най-различни типове карциноми. Не е открит все още универсален туморен маркер, който може да открие присъствието на който и да е вид рак.

ИзследванеЦенаВреме за резултати (дни)КодПоръчай

Как се използват туморните маркери в грижата за онкоболните пациенти?

Има две големи групи туморни маркери, които се използват в онкогрижите: циркулиращи туморни маркери и тъканни туморни маркери.

Циркулиращите туморни маркери могат да бъдат открити в кръвта, урината, фекалиите или други телесни течности при пациенти с карциноми. Използват се за:

 • Приблизителна прогноза на състоянието;
 • За откриване на „остатъчен“ рак след лечението или дали не се е завърнал отново след лечение;
 • Да се оцени отговорът на организма към лечнието;
 • Оценка дали карциномът не е станал резистентен на прилаганото лечение.

Въпреки че повишените нива на циркулиращ туморен маркер могат да бъдат сигнал за наличието на карцином, това самостоятелно не може да постави окончателна диагноза рак. Например, някои бенигнени състояния, също могат да доведат до повишаване нивата на даден туморен маркер. Освен това, не всеки пациент с определен вид рак ще има високи нива на туморния маркер, асоцииран с този вид карцином. Поради тази причина, измерването на циркулиращи туморни маркери, е винаги в комбинация с други диагностични тестове, като биопсия или образно изследване, за да се потвърди и постави диагнозата на определен вид тумор.

Туморните маркери могат да се изследват също така в процеса на лечнието на пациента. Например, намаляване серумните нива на циркулиращ туморен маркер, може да означава, че ракът отговаря добре на лечението, по същата логика, увеличаващите се нива, могат да означават, че пациентът не не се повлиява добре от лечението.

Циркулиращите туморни маркери могат също така да бъдат измервани и след края на лечението с оглед на проверка за евентуално завръщане на карцинома.

Примери за често използвани циркулиращи туморни маркери в практиката включват калцитонин (кръвен тест), който се използва за оценка на отговор от лечението, проверка за повторно завръщане на рака, както и за прогноза на състоянието на пациента при медуларен тиреоиден карцином; CA-125 (кръвен тест), за проследяване на лечението и проверка за завръщане на рака при овариален карцином; бета – 2 – микроглобулин (изследван в кръв, урина или цереброспинална течност) – за приблизителна прогноза и отговор на лечението при мултиплен миелом, хронична лимфоцитна левкемия, както и при някои лимфоми.

Туморните тъканни маркери се откриват в тъканта на самия тумор, обикновено в проба от тумора, която е взета по време на биопсия. Туморните тъканни маркери се използват за:

 • Диагноза, стадииране и/или класифициране на вида тумор;
 • Евентуална прогноза;
 • Избор на подходящо лечение (например, таргетна терапия).

При някои видове карциноми нивата на туморния маркер рефлектират със стадия и прогресията на заболяването, както и с прогнозата при съответния пациент (очакваният резултат от хода на заболяването). Пример затова е алфа-фетопротеинът, той се измерва в кръвта с оглед определяне на стадия, евентуалната прогноза, както и последващият отговор от лечението при герминативно клетъчни тумори.

Туморните маркери могат да бъдат изследвани и преди лечнието, за да се избере най-правилната терапия за съответния човек. Това е особено полезно при избора на таргетните терапии. Някои туморни маркери са цел именно на специфични таргетни терапии.

Примери за често изследвани тъканни туморни маркери са естрогенния и прогестероновия рецептор (при рак на гърдата), използвани за определяне дали лечението с хормонната терапия и други таргетни терапии, е правилно; EGFR – изследване за генна мутация (не-дребноклетъчен белодробен карцином) с цел определяне на правилното лечение и евентуална прогноза; PD – L1 (много видове рак) за определяне дали таргетната терапия с т.нар. immune checkpoint inhibitor е правилната.

Как се измерват туморните маркери?

Вашият лекар може да вземе проба от туморната тъкан или от телесна течност, изпраща се в лабораторията, където се използват най-различни методи за определяне нивата (присъствието или отсъствието) на туморния маркер.

Ако туморният маркер се използва за определяне дали лечението работи и дали има завръщане на рака, нивата на туморния маркер ще се изследват в различни проби, взети в различни моменти по време на лечението, както и след това.  Този вид серийни измервания са много полезни, защото могат да покажат начина, по-който нивата на туморния маркер се променят във времето, за разлика от едно единично измерване.

Най-често използваните туморни маркери в практиката

ALK –генна експресия

 • Вид карцином – недребноклетъчен белодробен рак и и някои видове лимфом
 • Материал за изследване – Туморен
 • За какво се използва – за определяне на лечение и прогноза

Алфа-фетопротеин

 • Вид карцином – чернодробен рак и герминативно клетъчни тумори
 • Материал за изследване – Кръв
 • За какво се използва – в процеса на диагноза на чернодробен рак и последващ отговор след лечението; при стадииране, прогноза и отговор от лечението при герминативно клетъчни тумори

В-клетъчен имуноглобулин, генна подредба

 • Вид карцином – В-клетъчен лимфом
 • Материал за изследване – Кръв, костен мозък или туморна тъкан
 • За какво се използва – в процеса на диагноза, колко е успешно лечението и дали няма завръщане на карцинома

Бета-2-микроглобулин

 • Вид карцином – мултиплен миелом, хронична лимфоцитна левкемия, както и някои лимфоми
 • Материал за изследване – кръв, урина, цереброспинална течност
 • За какво се използва – за приблизителна прогноза и проследяване отговора към лечението

Човешки хорион гонадотропин

 • Вид карцином – хориокарцином и герминативно клетъчни тумори
 • Материал за изследване – урина или кръв
 • За какво се използва – стадииране, прогноза и отговор към лечението

Туморен маркер на пикочен мехур

 • Вид карцином – карцином на пикочния мехур, на бъбрека или на уретера
 • Материал за изследване – урина
 • За какво се използва – за наблюдение при пациенти, за които вече е известно, че имат рак на пикочния мехур

BRCA1, BRCA2 генни мутации

 • Вид карцином – яйчникови и карциномина гърдата
 • Материал за изследване – кръв и/или тумор
 • За какво се използва – за определяне на предразположеност към тези карциноми, както и дали дадена таргетна терапия е подходяща за съотвения пациент

Филаделфийска хромозома (BCR-ABL)

 • Вид карцином – хронична миелоидна левкемия, остра лимфобластна левкемия, остра миелогенна левкемия
 • Материал за изследване – кръв или костен мозък
 • За какво се използва – за потвърждаване на диагноза, да се предвиди отговор към лечението, да се определи дали дадена таргетна терапия е подходяща, както и да се проследи състоянието на пациента

BRAF V600 мутации

 • Вид карцином – меланома, колоректален карцином, недребноклетъчен белодробен рак
 • Материал за изследване – тумор
 • За какво се използва – за селектиране на пациенти, които биха имали най-голяма полза от таргетни терапии

C-kit/CD117

 • Вид карцином – гастроинтестинален стромален тумор, меланома, остра миелоидна левкемия
 • Материал за изследване – тумор, кръв, костен мозък
 • За какво се използва – в диагностичния процес и при избора на лечение

CA15-3/CA27.29

 • Вид карцином – на гърдата
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – дали има добър отговор към лечението и дали има завръщане на карцинома

CA19-9

 • Вид карцином – на панкреаса, жлъчката, жлъчните пътища, както и стомашните карциноми
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – за оценка на отговора към лечението

CA-125

 • Вид карцином – яйчников
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – диагноза, оценка на отговора към лечението, дали ракът не се е завърнал

CA 27.29

 • Вид карцином – на гърдата
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – за оценка наличието на метастази или завръщане на карциномаКалцитонин
 • Вид карцином – медуларен тиреоиден карцином
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – при диагнозата, оценка на отговор към лечението, както и дали ракът не се е завърнал

Карциноембрионален антиген (CEA)

 • Вид карцином – колоректален рак, както и някои други карциноми
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – за оценка на отговора към лечението, както и дали няма местастази или завръщане на рака

CD20

 • Вид карцином – Неходжкинов лимфом
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – дали лечението с таргетна терапия е подходящо

CD22

 • Вид карцином – косматоклетъчна левкемия, В-клетъчни неоплазми
 • Материал за изследване – кръв и костен мозък
 • За какво се използва – при диагностициране

CD25

 • Вид карцином – Неходжкинов (Т-клетъчен) лимфом
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – дали лечението с таргетна терапия е подходящо

CD30, CD33

 • Вид карцином – някои видове левкемии
 • Материал за изследване – кръв или тумор
 • За какво се използва – дали лечението с таргетна терапия е подходящо

Хромогранин А

 • Вид карцином – невроендокринни тумори
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – диагноза, оценка на отговора към лечението, както и дали няма завръщане на карцинома

Делеция на 17р хромозома

 • Вид карцином – хронична лимфоцитна левкемия
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – дали лечението с таргетна терапия е подходящо

Хромозоми 3, 7, 17, 9р21

 • Вид карцином – карцином на пикочния мехур
 • Материал за изследване – урина
 • За какво се използва – за мониториране дали няма завръщане на карцинома

Гама карбокси протромбин

 • Вид карцином – хепатоцелуларен карцином
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – оценка на отговора към лечението и проверка за завръщане на карцинома

EGFR генна мутация

 • Вид карцином – недребноклетъчен карцином на белия дроб
 • Материал за изследване – тумор
 • За какво се изполва – определяне на лечението и прогноза

Естрогенови рецептори/ прогестеронови рецептори

 • Вид карцином – на гърдата
 • Материал за изследване – тумор
 • За какво се използва – за определяне на правилната терапия, таргетна или хормонална

Фибрин/фибриноген

 • Вид карцином – на пикочния мехур
 • Материал за изследване – урина
 • За какво се използва – за оценка на прогресията на заболяването и отговор към лечението

Гастрин

 • Вид карцином – гастрин – продуциращи тумори (гастринома)
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – при диагноза, мониториране на лечението и отговора към него, оценка на това дали има завръщане на карцинома

HE4

 • Вид карцином – яйчников карцином
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – за планиране на лечението, прогресията на заболяването и мониториране за завръщане на карцинома

HER2/neu – генетично изследване

 • Вид карцином – на гърдата, на яйчника, панкреатични и стомашни карциноми
 • Материал за изследване – тумор
 • За какво се използва – за определяне на най-подходящото лечение

Имуноглобулини

 • Вид карцином – мултиплен миелом, макроглобулинемия
 • Материал за изследване – кръв и урина
 • За какво се използва – за диагностициране на заболяването, оценка на отговора от лечението и дали няма завръщане на карцинома

Лактат дехидрогенеза

 • Вид карцином – герминативно клетъчни тумори, лимфоми, левкемия, меланома, невробластома
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – стадииране, прогноза и отговор към лечението

Неврон – специфична енолаза

 • Вид карцином – дребноклетъчен белодробен рак и невробластома
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – диагностициране и оценка на отговора към лечението

Простатна кисела фосфатаза

 • Вид карцином – метастатичен простатен карцином
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – при диагностицирането на слабо диференцирани карциноми

Простатно – специфичен антиген

 • Вид карцином – на простата
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – диагноза, оценка на отговора от лечението, както и за проверка за завръщане на карцинома

Тироглобулин

 • Вид карцином – тиреоиден карцином
 • Материал за изследване – кръв
 • За какво се използва – за оценка на отговор към лечението и дали няма завръщане на карцинома.

Съществуват още многобройни туморни маркери, които ежедневно помагат в практиката на специалистите с оглед на това пациентите да получават най-добрата възможна грижа.

Какво означават резултатите от тези изследвания?

Резултатите е необходимо да бъдат внимателно анализирани, тъй като има различни фактори, които биха могли да повлияят на резултата, като различни вариации във Вашето тяло, дори и това, с което сте се хранили преди изследването.

Също така, винаги трябва да се има предвид, че неканцерогенни състояния могат да причинят отклонения в тези индикатори. Както и за съжаление, при нормални резултати, също е възмжно да се открие наличието на карцином.

Заключение

Въпреки че кръвните и уринните тестове могат да дадат на Вашия лекар някакви насоки за състоянието Ви, обикновено се налагат допълнителни тестове с оглед да се постави окончателна диагноза и тя да се потвърди. П

ри повечето видове рак това е биопсия – процедура, при която се взима проба от съмнителни клетки за анализ. По тази начин обикновено се поставя окончателна диагноза.

В определени случаи нивата на туморните маркери се проследяват във времето. Вашият лекар може да назначи повторни изследвания след време. Туморните маркери са обикновено много полезни след вече поставена диагноза.

Вашият лекар може да ги използва, за да прецени дали например отговаряте добре на провежданото лечение, както и дали карциномът продължава да расте. Но при повечето пациенти, кръвните тестове не са достатъчни за абсолютно определяне на това дали карциномът нараства, дали се е завърнал или местастазирал. Ако имате допълнителни въпроси по лечението Ви, винаги се консултирайте с Вашия лекар.

 

Източници:

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград