Меню
Меню

Биохимия

Кръвни изследвания

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Alpha1-antitripsin, фецес 27,50
Aминокиселини плазма 256,30
CDT (карбохидратен трансферин) 69,30
CPK- MB 8,80
CPK – изоензими 63,80
Eластаза, фецес 42,90
Glutation peroxidase (GPx) 39,60
Glutation вътреклетъчен (GSH) 403,00
GOT / ASAT / AST 3,30
GPT / ALAT / ALT 3,30
Hidroximetilbilan sintase 46,20
IgD/IgE серум, имунофиксация 200,20
Lactat, плазма 12,00
LDH/ ЛДХ – изоензими 75,90
LDH/ ЛДХ (Лактат дехидрогеназа), серум 3,90
LDH/ ЛДХ, пунктат 8,80
Malondialdehid 114,40
Магнезий, серум 5,50
Магнезий, урина 5,50
N-acetyl-Beta-D-glucosaminidase 28,60
sTfR (разтворим рецептор на трансферина) 44,00
Superoxid-dismutase 60,50
Vitamin K1 125,40
Албумин 3,30
Албумин, пунктат 4,40
Албумин/Креатинин 16,00
Алдолаза 42,00
Алкална фосфатаза 5,50
Алкална фосфатаза – костна 81,40
Алкална фосфатаза-изоензими 105,60
Алфа-галактозидаза, кръв 104,50
Амилаза, пунктат 9,90
Амилаза, серум 4,30
Амилаза, серум – изоензими 79,20
Амилаза, урина 5,90
Амилоид, A серум 37,40
Аминокиселини урина 333,00
Амоняк 8,80
Ангиотензин конвертаза (ACE) 34,10
Ангиотензин конвертаза (ACE) ликвор 36,30
Белтъци, пунктат 7,70
Бета-2 трансферин в биологична течност 98,00
Бикарбонати (ECO2) 17,60
Билирубин, директен 4,40
Билирубин, индиректен 4,40
Билирубин, общ 4,40
Биотинидаза – активност в плазма 73,70
Витамин B1 56,00
Витамин B2 57,20
Витамин C 81,40
Гама-глутамил трансфераза (ГГТП / GGTP) 5,50
Гликиран хемоглобин (Hb A1c) 16,00
Глюкоза, 3 определяния 10,00
Глюкоза, пунктат 7,70
Глюкоза, серум 3,90
Глюкоза, урина 3,30
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (G6-PDH) 18,70
Дълговерижни мастни киселини (VLCFA) 256,30
Еластаза, панкреас, серум 97,90
Електрофореза липопротеини 14,30
Електрофореза на Hb 17,60
Електрофореза на серумни протеини 13,20
Желязо (Fe) 5,90
Жлъчни киселини, серум 25,30
Жлъчни киселини, фецес 58,30
Зонулин, серум – чревна пропускливост 289,00
Зонулин, фецес – чревна пропускливост 198,00
Интерлевкин-6 81,40
Калий, серум 5,50
Калий, Натрий 11,00
Калий, пунктат 4,90
Калий, урина 5,50
Калций (Са) йонизиран 5,50
Калций (Са), серум 4,40
Кисела фосфатаза, обща 6,60
Кисела фосфатаза, простатна 6,60
Креатинин (серум) и Скорост на гломерулна филтрация (GFR) 9,90
Креатинин клирънс 7,90
Креатинин, пунктат 4,40
Креатинин, серум 4,40
Креатинин, урина (24 ч) 4,40
Креатинфосфокиназа (CРK) 4,40
Липаза 6,90
Липиди, профил 14,00
Липопротеин (a) 40,70
Макроамилаза 245,30
Мастни киселини омега 3 и омега 6 180,40
Мастни кисилини свободни 30,80
Метилмалонава киселина урина 206,80
Метилмалонова киселина серум 179,30
Микроалбуминурия, урина 13,90
Миоглобин, серум 30,80
Натрий, пунктат 4,90
Натрий, серум 5,50
Общ белтък, серум 3,30
Общ белтък, урина 4,50
ОГТТ при бременни (75 g) 26,40
ОГТТ (75g) 2 измервания 6,00
ОГТТ (75g) 3 измервания 9,90
Окултнa кръв, фецес 19,00
Оротова киселина урина 122,10
Осмолалитет, урина 11,00
Осмоларитет, серум 11,00
Отношение калций/креатинин 9,90
Панел ацил-карнитин 232,00
Пикочна киселина, серум 3,30
Пикочна киселина, урина 3,30
Пипехолинова киселина, плазма 256,30
Пируват-киназа, еритроцити 22,00
Преалбумин 27,50
Прокалцитонин (количествен) 60,50
Протеин S 39,00
Протеини, серум, имунофиксация 38,50
Протеини, урина, имунофиксация 55,00
Са, урина 5,50
Свързана с липопротеина фосфолипаза А2 (LP-PLA2) 298,00
ТЖСК 7,70
Тотален оксидативен капацитет (TAC) 176,00
Трансферин 16,00
Триглицериди 3,30
Триглицериди, пунктат 8,80
Урея (Урея BUN), серум 3,30
Урея, урина 3,30
Урина – седимент 2,90
Урина – общо химично изследване 4,40
Фосфати, серум 5,50
Фосфати, урина 5,50
Фруктозамин 16,50
Хлор (Cl), серум 4,40
Хлор (Cl), урина 5,50
Хлор (Cl), пунктат 8,80
Холестерол VLDL 3,30
Холестерол HDL 3,30
Холестерол LDL 3,30
Холестерол, общ 3,30
Холестерол, пунктат 7,70
Холинестераза 11,00
Холотранскобаламин (vitamin B12 активен) 55,00