Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Профилактика на социално-значими заболявания

Медицинска информация

Обща информация

Профилактиката представлява съвкупност от медицински и немедицински мероприятия, които обществото предприема за постигане на по-добро здраве и качество на живот. Профилактиката се постига чрез отстраняване на рисковите фактори, предотвратяване на заболяванията и намаляване на техните последици и преждевременните умирания.

Превантивни мерки

Превантивните здравни мерки са приоритет в системите на здравеопазването на различните държави по света. Тези мерки са насочени главно към лечение на различни заболявания, към изграждане на нова здравна система, която са е насочена към определяне на приоритетите за здравословен начин на живот, подобряване функционирането на организма на отделния индивид и предотвратяване на възникването на социално-значими заболявания. Приоритетът за превенцията на социално-значимите болести в здравният сектор се гарантира по следните начини:

 1. Разработване и прилагане на методи за здравословен начин на живот, включително програма, насочена към намаляване на консумацията на алкохола и тютюнопушенето, редуцирането на приема и контрол върху на немедицинската употреба на наркотични и психотропни вещества и лекарствени средства
 2. Прилагане на санитарни и превантивни мерки мерки
 3. Прилагането на мерки за превенция и ранно откриване на заболявания, включително профилактика на социално значими болести и тяхното овладяване
 4. Провеждане на редовни профилактични и други медицински прегледи, клинични преглед, клиничен надзор в съответствие с законодателство на съответната държава.
 5. Прилагане на мерки, насочени към запазване живота и здравето на гражданите в процеса на научни изследвания и работа в съответствие със законодателството на съответната държава.

Социално значимите  заболявания са онези заболявания, чието увеличаване и разпространение силно корелират със социалните и икономическите условия на дадено общество. Опасността от такива заболявания е, че те причиняват значителни щети на обществото, здравната система и държавата като цяло.  

За ефективна профилактика на социално-значимите заболявания е необходимо значителна част от използваното медицинско оборудване за диагностика на да бъде модернизирано за да може да се използва за висококачествена диагностика и лечение на пациенти. Честотата на животозастрашаващи усложнения от Захарен диабет, включително съдови усложнения като диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия и други сърдечно-съдови усложнения, е висока. Броят на регистрираните ХИВ-позитивни хора продължава да се увеличава в световен мащаб. Степента на инвалидизация и смъртност от неоткрити злокачествените тумори все още е висока. Честотата полово-предаваните болести сред подрастващите също продължава да нараства.

Броят на случаите на Невросифилис се увеличава. Броят на хронични форми на Вирусен хепатит В и С, както и остри форми на вирусен хепатит С, нараства ежегодно. Непрекъснато се регистрират нови случаи на Дифтерия, Морбили и Коклюш, както и огнища на паротит. Наблюдава се значително увеличение на броя на психичните и поведенчески разстройства сред населението. 

Днес превантивните мерки се прилагат на няколко етапа: 

 • разработване на програми и планове за лечение и превенция на инфекциозни заболявания; 
 • финансиране на одобрени програми и планове; 
 • прилагане на мерки за предотвратяване на възникването и разпространението на инфекциозни заболявания; 
 • прилагане на мерки за ранното откриване на инфекциозни заболявания; 
 • анализ на ефективността от прилагането на мерките. На национално ниво, фокусът трябва да е върху превенцията на инфекциозните заболявания

Социално значими заболявания са Туберкулозата, венерически болести, Вепатит В, Хепатит С, ХИВ, Рак, Захарен диабет, психични заболявания и психологични разстройства, както и сърдечно-съдовите заболявания Артериална хипертония и Исхемична болест на сърцето. За пациентите, страдащи от социално значими заболявания, нуждата им от медицинска помощ увеличава се пропорционално на влошаването на състоянието им и възникването на усложнения. Тяхното лечение изисква допълнителни здравни и икономически ресурси, както и укрепване на материално-техническата база на здравните заведения

Необходимо е да се предотврати възникването социално негативни събития и социално значими заболявания сред младото население. Имунопрофилактиката на инфекциозни заболявания е система от мерки, насочени към предотвратяване, ограничаване и премахване на разпространението на инфекциозни заболявания чрез превантивна ваксинация. Профилактичната ваксинация е насочена към борба инфекциозни заболявания и се основава на използването на ваксини и токсоиди за защита на населението, податливо на инфекции. 

Социално значимите заболявания могат да бъдат определени като болести на съвременния начин на живот. Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност сред населението в съвременните страни. Големите и резки промени в начина на живот, разнообразните рискови фактори (тютюнопушенето, заседналия начин на живот, стреса, консумация на нездравослов- на храна) рязко променят честотата и в немалко случаи повишават смъртността сред големи групи хора.

Социално значимите заболявания, освен че икономически и психологически обременяват хората и семействата им, често водят и до инвалидизиране, влошаващо оптималното функциониране при изпълнение на ежедневните дейности. Те могат да се определят като заболявания, определящи профила и структурата на смъртността и заболеваемостта в определен регион. Социално значими заболявания с широко разпространение, причиняващи големи икономически, социални и демографски щети са:

 • сърдечносъдови заболявания (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт);
 • злокачествени новообразувания;
 • захарен диабет,
 • хронични болести на дихателната система, вкл. туберкулоза,
 • травматични увреждания, вкл. остеопороза и др,
 • нервнопсихични заболявания,
 • полово преносими болести и др.

Социалнозначимите заболявания имат най-голям дял от общата смъртност, заболеваемостта, временната неработоспособност и уврежданията. Водеща роля за възникването им имат условията на средата и начинът на живот (т.нар. рискови фак- тори): тютюнопушене, нервно пренапрежение, злоупотреба с алкохол, прехранване, намалена двигателна активност и др. За да се причисли дадена болест като социално значима, тя трябва да е отговорила на следните белези:

 • висока смъртност и заболеваемост сред популациите, която очертава неблагоприятна динамика;
 • обхваща големи части от населението в трудоспособна възраст;
 • да заема висок дял от структурата от причините за смърт- ността сред населението;
 • да заема висок дял от разходите за лечение и рехабилитация;
 • да налага наличието на специализирана медицинска помощ ;
 • да изисква комплексна терапия с наложителна употреба на скъ- поструващи медикаменти и високотехнологична апаратура;
 • да носи високи социални, икономически и психологически вреди на населението;
 • да ангажира различни обществени фондове и социалната служба вследствие на продължителната нетрудоспособност и инвалидизация.

Видове профилактика на социално-значините заболявания

 1. Преморбидна профилактика
 2. Първична профилактика
 3. Вторична профилактика
 4. Третична профилактика

Преморбидна профилактика

Преморбидна е профилактиката, която се извършва преди да е възникнало дадено заболяване, в случая социално-значимо заболяване. Тя е насочена към предотвратяване на възникването на рискови фактори сред популацията и възпрепятстване на установяването на социални, икономически и поведенчески модели на живот, водещи до повишаване на риска от социално-значими заболявания. Тя има широк обхват на следните дейности: 

 • Специфични – за предотвратяване на конкретно социално-значимозабоялване, например ваксинация, даване на витамин Д на кърмачета и малки деца за предпазване от рахит. 
 • Неспецифични – предоствратяване на много заболявания като провеждане на естествено кърмене, рационално хранене, физическа активност. 

Първична профилактика

Първичната профилактика включва всички действия, насочени към предотвратяване на взаимодействието между рисковите фактори и възприемчивата популация индивиди. При първичната профилактика се цели да се предотврати възникването на заболяването или вредите от него чрез пълното отстраняване на рисковия фактор или намаляването на неговото влияние сред популацията от хора с определени характеристики, показващи повишената им възприемчивост и ниво на риск от заболяване.

Първичната профилактика е с популационна (масова) или  индивидуална стратегия на приложение. 

Вторична профилактика 

Вторичната профилактика е насочена към определена група от населението с повишен риск за изява на някои заболявания. Нейната цел е ранното откриване на симптомите и лечение. Този тип профилактика се основава главно върху извърш- ване на профилактични прегледи, сред които могат да бъдат отграничени три групи:

 • Скринингови изследвания и профилактични медицински пре- гледи на деца;
 • Профилактични лекарски прегледи (включително лаборатор- ни и рентгенови) на различни професионални групи;
 • Други профилактични изледвания при възрастни с цел ранно откриване на най-често срещаните заболявания, включително измерване на кръвното налягане, холестерола в кръвта, стома- тологични прегледи, цитологични изследвания при жените, мамо- графия и/или ултразвук на гърдите, при мъжете (над 50 години) да проучи нивото на PSA за ранно откриване на рак на простатата.

Третична профилактика

Третичната профилактика е насочена към факторите на околната среда при вече клинично изявеното заболяване с цел предотвратяване на развитие на усложнения, подобряване на рехабилитацията и възстановяване и поддържане на максималното функциониране след като социално-значимото заболяване и усложненията са контролирани.
Основната цел на третичната профилактика е свързана с предприемане на мерки за отстраняване на дълготрайните ефекти на социално-значимото заболяване и промяна в прогнозата за пациента. Третичната профилактика освен, че добавя години към живота на хората със социално-значими заболявания, оказва и ефект върху качеството им на живот.

Източници: 

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/programs/114581-socially-significant-infectious-diseases-/description/ 

https://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol10Issue12/jpsr10121838.pdf 

http://medic.etilena.info/topics/so/639 

http://www.nsrhu.bg/documents/Ravni_vazmojnosti/buletin-44s.pdf 

 

Picture of Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград