Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Електрофореза на хемоглобин

Медицинска информация

Обща информация

Хемоглобинът е съществен елемент, необходим за основната физиологична функция на еритроцитите: транспорта на кислород и въглероден диоксид. Хемоглобинът е съдържащ желязо порфирин хромопротеин. Той се състои от две части – протеинова част – глобин, свързан с хем. Глобинът се различава по структура при различните хемоглобини, като създава специфичност на различните видове хемоглобин.

Α, β, γ и δ полипептидните вериги на глобина съставят физиологичните видове хемоглобин (всяка молекула хемоглобин съдържа две двойки полипептидни вериги), като α веригата е обща за трите вида хемоглобин:

HbA = α2 β2               

HbA2 = α2 δ2

HbF = α2 γ2

Както при другите протеини, пространствената структура на хемоглобина и другите молекулни свойства зависят от вида и последователността на аминокиселините, които съставят хемоглобина. Заместването на аминокиселини в полипептидни вериги в резултат на генетични мутации генерира анормални варианти на хемоглобина, които имат различен електрически заряд и следователно различна електрофоретична подвижност. От друга страна, намаляването на скоростта на синтез на тип глобинова верига поражда количествени аномалии, наречени таласемични синдроми.

Електрофоретичният метод се използва рутинно при скрининг за аномалии на хемоглобина. Най-разпространения метод от тях е електрофорезата на Hb (хемоглобин) в алкална среда (рН 8,2-8,6), използваща агарозния гел като миграционна основа. При алкално рН хемоглобинът има отрицателен електрически заряд и мигрира към анода. По този метод физиологичните хемоглобини HbA, HBA2, HbF могат да бъдат отделени и идентифицирани и също така да мигрират серия от варианти на хемоглобин, като HbS, HbD, HbG, Hb Lepore, HbC, HbO-Arab, които показват повечето от известните хемоглобинопатии.

При изследване на всеки набор от проби се използва контрола, съдържаща хемоглобини A, F, S и C. Тъй като се използва протеиново оцветяване, а не такова за хем, карбоанхидразата (ензим с високо съдържание на еритроцити) ще бъде визуализирана допълнително в зад лентата А2. За да се идентифицират фракциите Hb, позицията на получените ленти се сравнява с тази на стандартните ленти, осигурени от контролния материал, (виж фиг1). Относителното количествено определяне на получените ленти се извършва чрез денситометрично сканиране на електрофоретичния гел.

Фиг. 1 Миграция на Hb фракции чрез електрофореза в агарозен гел при алкално рН

Въпреки това, електрофорезата на хемоглобин в агарозен гел при алкално рН има някои важни ограничения:

 • големи вариации в количественото определяне на HbA2, което засяга правилната идентификация на заболяванията бета-таласемии
 • невъзможността за разделяне на HbS от HbD и HbC от HbE и HbA2 

Поради тези причини лабораторията понастоящем използва капилярна електрофореза за разделяне на Hb (хемоглобиновите) фракции. Чрез тази напълно автоматизирана техника, електрически заредените молекули се разделят въз основа на собствената им електрофоретична подвижност в алкален разтвор. Разделянето също се случва в зависимост от рН на електролитния разтвор и електроосмотичния поток.

Фиг. 2 Нормална Hb електрофореграма (при възрастни)

Фиг. 3 Нормална Hb електрофореграма (дете на 3 седмици)

Предимствата на използването на капилярна електрофореза са следните:

 • по-добро количествено определяне на HbA2 за идентифициране на бета-таласемии (поради  няколко едновременни анализа)
 • диференциация на HbS от HbD, както и HbC от HbE и HbA2 (тези фракции съвместно мигрират при хемоглобинова електрофореза в агарозен гел в алкална среда
 • тъй като карбоанхидразата не се визуализира на електрофореграмата, е възможно да се идентифицират вариантите на HbA2 в зоната Z1 (откриването на вариант на HbA2 е важно за правилната диагностика на бета-таласемиите, тъй като тя е нормална HbA2).

Цел на изследването

Целта на електрофорезата на хемоглобин е разделянето му на фракции. Това е важно за диагностиката на хемоглобинопатии и таласемични синдроми.

Кога да направя това изследване?

Провеждането на електрофореза на хемоглобина се препоръчва за диагностика на хемоглобинопатии и таласемични синдроми, за които има подозрение поради наличие на следните симптоми:

 • хронична хемолитична анемия
 • оклузивна съдова криза (запушване на кръвоносен съд) с неизвестна причина при пациент от области с повишени нива на Hb S и / или Hb C
 • синдром на фетален хидропс (генерализиран оток на новороденото) с неизвестна причина
 • внушителен външен вид на хемограмата, с по-тежка микроцитоза и хипохромия, отколкото би се очаквало за степента на анемия и брой на еритроцитите в горната граница на нормата или дори повишен, съдържаща голям брой таргетни (прицелни) еритроцити кръв. В тази ситуация за да се отдиференцира железния дефицит, са полезни индекса на Mentzer и RDW

Подготовка преди изследване

Не е необходима предварителна подготовка на пациента преди провеждане на изследването. То се провежда на гладно или след хранене. 

Проба 

венозна кръв 

Метод

капилярна електрофореза. При всяко изследване на пробата се използва нормален HbA2 за контрола. 

Референтни стойности

За трите физиологични фракции има вариации в зависимост от възрастта:

Възраст Hb A% Hb F% Hb A2%
< 1 месец 8.1 – 62.7 49.9 – 98.4 0.0 – 1.8
1 – 3 месеца 37.3 – 88.8 10.3 – 64.6 0.3 – 2.4
3 – 6 месеца 67.0 – 96.7 5.2 – 34.5 1.7 – 2.7
6 – 9 месеца 82.4 – 98.8 1.1 – 28.5 2.0 – 3.0
9 – 15 месеца 91.9 – 98.7 0.2 – 9.9 2.2 – 3.2
15 месеца – 2 години 94.9 – 97.8 0.0 – 5.5 2.4 – 3.1
2- 6 години 95.9 – 97.9 0.0 – 1.6 2.2 – 3.2
6 – 17 години 96.4 – 98.2 0.0 – 0.0 1.9 – 3.3
≥ 18 години 96.7 – 97.8 ≤0.5 2.2 – 3.2

Интерпретация на резултатите:

 • При леките форми на β- таласемия, стойностите на Hb A 2  се увеличават (3.2% – 7%), и Hb F леко се увеличава (0.5-6%) в над 50% от случаите, а останалата част е представена от Hb А (фиг .4)
 • Фиг. 4 Електрофореграма на пациент с лека бета-таласемия
 • При среднотежка β -таласемия процентът на Hb А 2 е променлив и Hb F е 20-80%
 • При β -таласемия майор (тежка таласемия), стойностите на Hb F са много високи, обикновено между 20-90% от общия Hb, като останалата част се състои от Hb A (който е много ниски стойности) и HbA 2 (нормални или високи стойности). Клинично се характеризира с класическата картина на анемията на Кули. 
 • В допълнение към споменатите видове съществуват и други форми на β-таласемия с нормални стойности на Hb A 2 и Hb F („тиха“ таласемия) с нормални индекси на еритроцитите и „почти безсимптомна таласемия “ с модифицирани индекси на еритроцитите
 • δβ-таласемията е резултат от делецията на δ и β гени, като същевременно се запазва целостта на γ гените, докато при A γδβ-таласемията се наблюдава делецията на A γ, δ и β гени, като се запазва целостта на G γ гена. Хетерозиготите представят хематологична картина, подобна на β-таласемия минор, но при хемоглобиновата електрофореза, процентът на Hb A2 има тенденция да намалява наполовина и Hb F постоянно се увеличава в пропорция 5-20%; хомозиготите показват фенотип, подобен на междинната β-таласемия, а електрофорезата показва Hb F в процент от почти 100%; генетичното изследване потвърждава диагнозата
 • Hb Lepore е ненормален хемоглобин, при който α веригите са нормални, а не-α веригите имат структура, подобна на δ веригите в N-края и β веригите в C-края. Синдромът на Lepore, много наподобява клинично в своята хетерозиготна форма с β-таласемия минор, се характеризира с наличието на хемоглобин Lepore от 5-10%.
 • Наследственото наличие на Hb F е клинично и хематологично безсимптомно, характеризиращо се с повишени стойности на Hb F, при хетерозиготи Hb F = 15-30%, а при хомозиготи може да достигне до 100% Hb F, независимо от всеки признак на болест
 • При хетерозиготната форма на сърповидноклетъчна анемия, капилярната електрофореза показва необичайно Hb в Z5, Hb S, пропорционално на 25-45%, Hb A 2 присъства в нормално количество, а останалите фракции са представени с Hb А ( вижте фиг.5 ). 

Повечето пациенти със сърповидно-клетъчна анемия са безсимптомни, с нормална или леко променена кръвна намазка (микроцитоза или „прицелни“ еритроцити). Едновременното наличие на Hb S с някои видове таласемии или други хемоглобинопатии променя клиничната и хематологичната картина, както и хемоглобиновата електрофореза. 

Фиг.5 Електрофореграма на пациент с хетерозиготна форма на сърповидно-клетъчна болест

 • При хомозиготната форма на сърповидно-клетъчна анемия, хемоглобиновата електрофореза показва наличието на Hb S пропорционално на 90-95%, а останалата част е представена от Hb A2 и Hb F. Хематологичната картина е нормална при раждането и започва да се променя след 6-месечна възраст, тъй като Hb F се заменя с Hb S
 • Хемоглобинопатия С, при която хемоглобиновата електрофореза в агарозен гел и алкална среда, HbC се изолира като абнормна фракция, с много бавна миграция по линията Hb A 2, в същото положение с Hb E и Hb O Арабия се изолират в процент от 38-44%. За диференциацията на Hb C от Hb E и Hb O Arabia е необходимо да се извърши електрофореза при кисело рН (6-6,2). При капилярна електрофореза HbC се идентифицира отделно в Z2. Хомозиготите за Hb C (болест на хемоглобин С) имат следните характеристики: лека / умерена анемия с изразена микроцитоза (малки еритроцити), многобройни таргетни (прицелни) червени кръвни клетки в периферната кръвна намазка. При хемоглобинова електрофореза Hb C се изолира в количество от около 95%, като останалите са представени на Hb А2 и Hb F

Фиг. 6 Електрофореграма на хемоглобин от пациент с хетерозиготна форма на хемоглобинопатия С

 • При лека α таласемия  няма процентни промени на Hb A, Hb A 2  и Hb F, а хемоглобиновата електрофореза изглежда нормална при хетерозиготни индивиди, то двойните хетерозиготи развиват заболяване (Hb H болест) с клинично протичане на среднотежка таласемия. При хемоглобиновата електрофореза в агарозен гел при алкално рН може да се подчертае анормална фракция с бърза миграция (най-близка до анода), докато при капилярна електрофореза се открива анормална фракция в позиция Z15, съответстваща на Hb H ( 5-30%). Включвания на HbH (утайки от β вериги) могат да се наблюдават върху суправиталната цветна цитонамазка, при висок процент еритроцити (35-90%) с характерния външен вид на „топка за голф“. Молекулярната генетика обаче гарантира точната диагноза на всички форми на α – таласемия. 

Фиг. 7 Електрофореграма на пациент с „Hb H болест“

Източници:

https://www.synevo.ro/shop/electroforeza-hemoglobinei/ 

0/5 (0 Reviews)
Picture of Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград