Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

BRAF V600E мутации в тумори

Медицинска информация

Обща информация

Протоонкогенът BRAF (хомоложен онкоген B1), разположен на 34-та позиция в дългото рамо на 7-ма хромозома, се състои от 18 екзона. Той кодира синтеза на ензима серин / треонин протеин киназа от семейството Raf кинази. Тези ензими са участващи във вътреклетъчния сигнален път Ras / Raf / MEK / ERK (MAPK / ERK), който предава сигнали от клетъчни рецептори (напр. EGFR – рецептор за епидермален растежен фактор) към ядрото на клетката. Тези сигнали имат роля в диференциацията, пролиферацията, стареенето и оцеляването на клетките. Този път на трансдукция на сигнала се активира конститутивно при много видове човешки злокачествени заболявания, обикновено в резултат на мутации в онкогените KRAS и BRAF.

BRAF генните мутации могат да бъдат два вида:

 • наследствени (зародишна линия) – свързани с кардиофациокутанен синдром – рядко генетично състояние, характеризиращо се със сърдечни дефекти, умствена изостаналост и отличителен външен вид на лицето.
 • придобити (соматични) – свързани с различни форми на рак (неходжкинов лимфом, колоректален рак, злокачествен меланом, папиларен рак на щитовидната жлеза, рак на белия дроб, различен от дребноклетъчен рак, рак на яйчниците). Около 7% от човешките злокачествени заболявания съдържат BRAF мутации.

Към днешна дата са идентифицирани над 50 различни мутации в гена BRAF, много от които са отговорни за увеличаване на активността на BRAF с 1,5 до 700 пъти, в зависимост от вида мутация на гена. От свързаните с тумора активиращи BRAF мутации най-често срещаният (отговорен за над 80% от случаите) е V600E, който предизвиква заместване на аминокиселината валин с глутаминова киселина в кодон 600 в сегмента активатор. Последицата от тази мутация е, че мястото за активиране на протеин киназата става открито (което е обикновено скрито в хидрофобна торбичка), което води до конститутивно активиране на BRAF. По този начин злокачествените клетки с мутация V600E се размножават независимо от растежен фактор. Мутацията също предразполага към инхибиране на апоптозата, повишена туморна инвазивност и е ранно събитие по време на канцерогенезата.

Тази мутация е идентифицирана при следните видове тумори:

Мутацията V600E е най-честата генетична модификация при папиларен рак на щитовидната жлеза (~ 40-50% от случаите). След проучване, последвало за период от 15 години еволюцията на група пациенти с тази форма на рак, беше установено, че мутацията V600E е неблагоприятен прогностичен фактор, независим от другите клинични и патологични характеристики.

Мутацията е налице в около 50% от случаите на злокачествен меланом. Последните проучвания показват, че V600E е свързан с високорискова форма на заболяването (ранно начало, липса на хронично увреждане на кожата, намалена преживяемост) и следователно значението на терапевтичното инхибиране на мутантния Braf протеин.

Честота на мутация от 1-4% се отчита при този вид рак. При тази форма на рак мутацията BRAF V600E е по-честа при жените, тъй като е свързана с агресивна хистологична форма и лоша прогноза.

Неотдавна публикувано проучване установи, че мутацията V600E е свързана с ранен стадий на тумори на яйчниците, ниска злокачественост и благоприятна прогноза. Наблюденията могат да повлияят на терапевтичния подход на пациенти с тази форма на тумори на яйчниците.

Генетичната мутация V600E наскоро беше описана като молекулярен маркер за Космато-клетъчната левкемия. Тъй като присъствието й е установено при повечето пациенти, се смята, че мутацията играе ключова роля в патогенезата на заболяването. Също така резистентните форми могат да се лекуват с инхибитори на BRAF.

Вътреклетъчният сигнален път MAPK / ERK често се нарушава при колоректален рак, като свръхекспресията на EGFR (рецептор за епителен растежен фактор) се открива в приблизително 50% от случаите и активира мутации в гените KRAS и BRAF съответно в 30-50% и 10% от случаите.

Нормалните епителни клетки в дебелото черво, в еволюцията си към злокачествено заболяване, могат да следват няколко пътя:

 • традиционната аденома-карциномна последователност, свързана с хромозомна нестабилност и характеризираща се с постепенно натрупване на мутации на специфични гени – APC, KRAS и TP53 – които предизвикват прогресивни диспластични промени на епитела на дебелото черво
 • път, свързан с микросателитна нестабилност (MSI), BRAF мутации и обширно метилиране на ДНК
 • път на „сливане“, свързан с метилиране на O-6 метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза (MGMT), мутация на KRAS и инактивиране на гена, кодиращ туморния протеин р53 (TP53).

BRAF мутациите са наблюдавани главно при колоректален рак спорадично с микросателитна нестабилност. Те са открити по-често при премалигнени полипи на дебелото черво и в началото на колоректалния рак. Тъй като едновременното присъствие на мутации KRAS и BRAF е рядко при премалигнените полипи на дебелото черво и в ранните стадии на колоректален рак, те се считат за алтернативни мутации или взаимно изключващи се мутации.

И двете мутации KRAS и BRAF присъстват само по изключение при синдрома на Lynch (синдром на наследствен неполипозен колоректален рак – HNPCC).  Мутацията BRAF V600E е идентифицирана в приблизително 70% от туморите с хиперметилиране на промотора MLH1. Важното е, че мутацията V600E досега не е идентифицирана при тумори, свързани с мутации на зародишна линия MLH1. По този начин, изследването на мутацията BRAF V600E може да разграничи мутация на зародишна линия от соматично / епигенетично инактивиране MLH1.

Изследването на мутацията V600E при колоректален рак също има терапевтични последици. Тъй като Braf киназата се намира надолу по веригата от EGFR и KRAS в каскадата MAPK, туморите, съдържащи мутацията V600E с постоянно активиране на този път на трансдукция на сигнала, са устойчиви на всякакъв вид анти-EGFR терапия. Следователно, преди лечение с инхибитори на EGFR тирозин киназа, е необходимо да се тества за наличието на мутация V600E в гена BRAF, за да се идентифицират правилно пациентите, които могат да се възползват от терапия.

Цел на изследването

Целта на изследването е идентифицирането на BRAF V600E мутации в ДНК на клетките от взетата за изследване туморна тъкан. Това е важно за диагностикаиа и лечението на съответното злокачествено заболяване.

Кога да направя това изследване?

Препоръки за изследване за мутация BRAF V600E:

 • при метастатичен колоректален рак за подбор на пациенти, при които е подходящо да се прилага EGFR инхибитор (молекулярен маркер с предсказваща ефективност на отговор към лечението срещу EGFR)
 • при скрининг за синдром на Lynch при микросателитни тумори, които демонстрират имунохистохимична загуба на експресия на протеин MLH1
 • при злокачествен меланом за предвиждане на терапевтичния отговор от лечението с BRAF инхибитори или MEK
 • при папиларен карцином на щитовидната жлеза за оценка на прогнозата.

 

Подготовка преди изследване

Не е необходима предварителна подготовка на пациента преди провеждане на изследването. Изследването на мутация BRAF V600E се извършва на взета предварително за имунохистохимичен анализ туморна тъкан посредством биопсия.

Проба – неоцветени участъци от тъкан, запазени в парафин (4-5 блокчета). Трябва да бъдат отбелязани с помощта на маркер областите, в които се намира туморната тъкан

Метод – секвениране на екзон 15 на гена BRAF.

Референтни стойности

Липса на мутации BRAF V600E в ДНК на клетките от изследваната тъкан.

Интерпретация на резултатите:

Отчита се наличието или отсъствието на мутация BRAF V600E в ДНК, извлечена от туморната тъкан.

Тълкуването на получения резултат зависи от вида на туморната тъкан:

 • При папиларен рак на щитовидната жлеза мутацията BRAF V600E е нов показател за прогресиране и агресия на заболяването.
 • Пациентите със злокачествен меланом с мутация V600E могат да се възползват от лечението с инхибитори на EGFR (рецептор за епителен растежен фактор)
 • Туморите на дебелото черво, които се представят с хиперметилиране на промотор на MLH1 и мутация на BRAF V600E, са най-вероятно спорадични.
 • Наличието на мутация V600E в гена BRAF е свързано с неблагоприятна прогноза и липса на отговор на анти-EGFR лечение при пациенти с метастатични тумори на дебелото черво.

ИНФО Заяви тест и вземи 5% отстъпка:

ИзследванеВреме за резултати (делнични дни)ЦенаПоръчай

ИНФО Разбери повече:

Рак на кожата – меланом и XP-асоцииран рак

Рак на белия дроб

Панел за наследствен миелодиспластичен синдром/левкемия

 

Източници:

https://www.synevo.ro/shop/mutatia-braf-v600e-in-tumori/

 

 

0/5 (0 Reviews)
Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов, АГ кабинет

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград