Бихме искали да ви уведомим, че на 27.09.2023 от 8:00 до 12:00 часа. поради технически причини,
временно може да нямате достъп до уеб резултатите.

Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Автоимунен чернодробен блот

Медицинска информация

Автоимунните заболявания на черния дроб включват: автоимунен хепатит (АИХ), първична билиарна цироза (ПБЦ, с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит (ПСХ).

Автоимунният хепатит е хронично възпалително заболяване с неуточнена етиология, характеризиращо се с наличието на циркулиращи автоантитела, хипергамаглобулинемия, хистологична картина с некроза на чернодробния паренхим и възпалителен клетъчен инфилтрат.

Патогенният механизъм уточнява, че на фона на генетично предразположение, намесата на определени задействащи фактори определя анормален имунен отговор, медииран от Т-лимфоцитите, което довежда до увреждане на черния дроб.

Около 40% от пациентите с тежко протичащо и нелекувано заболяване умират в рамките на 6 месеца, а оцелелите често развиват цироза  и разширени вени на хранопровода с кървене. По този начин, колкото по-рано се започне и поддържа имуносупресивната терапия, толкова повече пациентът с диагноза автоимунен хепатит има по-голяма продължителност на живота.

Автоимунният хепатит  е рядко заболяване със средна честота от 1-2 случая на 100 000 души. Въпреки че заболяването е разпространено при млади жени, може да засегне деца и възрастни от всички възрасти, както и всички етнически групи.

Появата на болестта е неусетна с умора, гадене, болки в ставите и периодична жълтеница. Диагнозата се основава на симптоми и клинични признаци, лабораторни изследвания и установяване на хистологичната възпалителна картина. Важно е да се изключат други причини за хроничен хепатит (вирусни, метаболитни, генетични или токсични) и да се изключат други автоимунни чернодробни заболявания.

Какво налага провеждането на изследването?

Изследването на профила на автоимунна болест на черния дроб (AMA-M2, M2-3E, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA / LP, RO-52) се извършва при съмнение на лекуващият Ви лекар за  стартиране на автоимунно заболяване на черния Ви дроб. Изследването се използва и за оценка на степента на активност на заболявания като автоимунен хепатит, първична билиарна цироза (с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит.

Цел на изследването

Изследването има за цел да бъде определено нивото на автоантитела срещу структури във Вашия черен дроб.

Изследването се използва за диагностика  и оценка на болестната активност на някои автоимунни заболявания като: автоимунен хепатит, първична билиарна цироза (с по-ново наименование първичен билиарен холангит) и първичен склерозиращ холангит.

Кога е необходимо да се направи това изследване?

Провеждането на изследването е препоръчително при препоръка на лекар при наличие на някои симптоми като: жълтеница, болка и тежест в дясното подребрие, слабост и отпадналост, потъмняване на урината, субфебрилна температура и други.

Подготовка преди изследване

Не е необходима предварителна подготовка на пациента преди провеждане на изследването. Резултатът от изследването не се повлиява от прием на храна, вода или други напитки.

Проба за изследване

 • венозна кръв

Метод

Имуноблот. Анализът използва 9 пречистени антигени, които са фиксирани в паралелни места върху мембраната на лентата. Антигените са представени в реда на фиксиране върху лентата от:

 • AMA M2: пречистен нативен антиген
 • M2-3E (BPO): рекомбинантен антиген, съдържащ имуногенните домени на Е2 субединицата
 • Sp100: рекомбинантен антиген
 • PML: рекомбинантен антиген
 • GP210: рекомбинантен антиген
 • LKM1: рекомбинантен антиген
 • LC-1: рекомбинантен антиген
 • SLA/LP: рекомбинантен антиген
 • Ro 52: рекомбинантен антиген

Референтни стойности, вариращи според възрастта:

Окончателната интерпретация на резултатите от теста се извършва с помощта на софтуер (след сканиране на лентите), който в зависимост от интензитета на сигнала дава оценка за всяка лента, както следва:

Интензитет Оценка на интензитета                      РЕЗУЛТАТ
  Без сигнал                   0-5               0        Негативен
 Слаб силнал от лента                  6-10              (+)       Съмнителен
Средно интензивен сигнал от лента    11-25 или 26-50            ++       Позитивен
Много интензивен сигнал от лента               > 50            +++      Силно  позитивен

Клинично значение на отделните антитела:

AMA – диагностични и прогностични маркери за ПБЦ. Те могат да бъдат открити в 90-98% от случаите и са насочени главно срещу М2-антигена (AMA-M2). Таргетният антиген беше клониран и идентифициран като вътрешен липоилен домен на Е2 субединицата на пируват дехидрогеназен комплекс.

AMA – M2 антителата се срещат и при лупус (17-23%), синдром на Сьогрен (22%), склеродермия (8-18%) и ревматоиден артрит (10%) пациенти. По този начин, не всички положителни резултати за AMA са свързани с ПБЦ, въпреки че се смята, че тези пациенти имат по-голям риск от развитие на ПБЦ в допълнение към съществуващото им автоимунно заболяване. Документираните чувствителност / специфичност за тези антитела са 79,4% / 93,2%. 

M2-3E (BPO – branched-chain oxoacid-,  pyruvate- and  oxoglutarate  dehydrogenases) – антитела към семейството на АМА и насочени към пируват дехидрогеназен комплекс. 

ПБЦ – специфична АНА се наблюдава главно при АМА-отрицателни пациенти с ПБЦ. Те включват антитела към комплекс в ядрото, насочени към gp210 и нуклеопорин р62, и антитела към множество ядрени точки, насочени към Sp100 и PML.

Anti-gp210 антитела са ПБЦ-специфични АНА, които разпознават антиген на ядрената мембрана. Те се срещат при 10-47% от пациентите с ПБЦ.

Антителата срещу gp210 показаха специфичност от близо 100% за ПБЦ, но чувствителността е сравнително ниска – 21-47% от случаите, в зависимост от използвания тест. Рядко те могат да бъдат открити при пациенти с AIH, ревматоиден артрит, полимиозит / дерматомиозит или синдром на Sjögren, главно в случаи на припокриване. Антителата срещу gp210 се свързват и с извъчернодробни прояви, като артрит и неблагоприятен изход при ПБЦ.

Anti-Sp100 антитела се срещат при 20% от пациентите с ПБЦ. Те са насочени срещу структури в ядрата на клетките и се виждат „ядрени точки. Ядрените структури, срещу които са насочени тези антитела, съдържат нехроматинови влакна, комплекс, състоящ се от следните компоненти: sp100 антиген, PML антиген, LYSP 100, NDP55 и NDP 53.

Антителата срещу Sp100, се визуализират като множество ядрени точки, имат 95% специфичност за PBC, но отново ниска чувствителност. Рядко те могат да бъдат открити и при пациенти с АИХ, лупус (10%), прогресираща системна склероза (5%), ревматоиден артрит (3%), синдром на Sjögren (2%).

Анти-PML антителата се откриват при около 19% от пациентите с ПБЦ, често заедно с anti-sp100 антитела. Независимо от тяхната ниска чувствителност, те са силно специфични за ПБЦ, особено AMA-отрицателните пациенти. PML е протеин за потискане на трансформация и клетъчен растеж, експресиран в клетки на промиелоцитна левкемия.

Anti-LKM1 –  разпознава цитохром p450 2D6 (CYP2D6) прицелен антиген, който е микрозомален антиген в ендоплазмения ретикулум на клетките. Антителата са насочени към епитоп, разположен между аминокиселини 263-270 на CYP2D6. Експресията на този антиген върху повърхността на хепатоцитите насочва към патогенната роля на тези антитела. Те се срещат по-често при деца, като техният титър може да се използва за наблюдение на активността на заболяването и отговор на лечението.  Anti-LKM1 антителата се срещат, макар и рядко (1-2% от случаите) при пациенти с хроничен вирусен хепатит С и други.

Анти-SLA/LP антитeлата са описани през 1987 г. като насочени срещу цитозолен протеин, открит във високи концентрации в чернодробната и бъбречната тъкан. Anti-LP антителата са описани преди anti-SLA (1981 г.) от друга група изследователи. Те са насочени към  разтворим протеин от хомогенен лизат на черния дроб и панкреаса. Впоследствие е доказано, че anti-SLA и anti-LP антителата са идентични и затова се отбелязват заедно (anti SLA/LP), а целевият антиген е цитозолен протеин, който участва в биосинтезата на селен-протеин (UGA-серин-tRNA-свързан протеин). Тези антитела са силно специфични за автоимунния хепатити с честота от 10-30%.

Anti-LC1 антителата се срещат при автоимунен хепатит тип II, като се открива в 50% от анти-LKM-положителните серуми. Някои автори ги свързват с АНА и АГМА, а също и с хроничен вирус на хепатит С. Прицелният антиген се смята, че е формиминотрансфераза-циклодеаминаза, а нивата на антителата корелират с активността на заболяването.

Таблицата по-долу показва чувствителността и специфичността на различни видове автоантитела за ПБЦ:

  АМА M2 M2-3E SP100 PML SP100 / PML GP210 Общо
Чувствителност 81% 86% 21% 13% 24% 26% 94%
Специфичност 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

АГМА (ASMA) – са насочени срещу структури в цитоскелета като актин, тропонин, тропомиозин, виментин (предимно срещу F-актин). Те се установяват чрез метода  индиректна имунофлуоресценция върху хистологични препарати от стомаха, бъбреците и черния дроб на гризачи, които тъкани съдържат повишени количества актин в мускулните си части. Автоантителата срещу актин са свързани с ранното начало на заболяването (с важно значение при децата), с наличието на хаплотип HLA A1-B8-DR3, с чести рецидиви дори при лечение и с индикация за трансплантация.

Анти-Ro52 антитела – наличие при голямо разнообразие от автоимунни заболявания, особено при миозит, склеродермия и автоимунни чернодробни заболявания, както и при вирусни инфекции и неопластични заболявания.

 

Източници:

 • https://www.synevo.ro/profil-boli-hepatice-autoimune-blot-ama-m2-m2-3e-sp100-pml-gp210-lkm-1-lc-1-slalp-ro-52/
 • https://www.researchgate.net/publication/324784143_Serological_differential_diagnosis_of_autoimmune_liver_diseases_by_line_blot_immunoassay_for_parallel_detection_of_nine_different_autoantibodies
5/5 (3 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов, АГ кабинет

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград

 
Важно съобщение

Намалено работно време на обектите на 11-ти декември

Поради провеждащо се на 11-ти декември обучение за лаборанти и медицински сестри, на този ден обектите на лаборатории Синево България в гр. София ще работят с извънредно намалено работно време до 13:30 ч.

Останалите обекти в страната ще работят с редовното си работно време.

Синево България периодично провежда обучения за обогатяване на уменията на персонала и осигуряване на възможно най-високо качество на услугите за своите пациенти. Благодарим Ви за разбирането!