Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

BRAF V600E мутации в тумори

Медицинска информация

Обща информация

Протоонкогенът BRAF (хомоложен онкоген B1), разположен на 34-та позиция в дългото рамо на 7-ма хромозома, се състои от 18 екзона. Той кодира синтеза на ензима серин/треонин протеин киназа от семейството Raf кинази. Тези ензими са участващи във вътреклетъчния сигнален път Ras/Raf/MEK/ERK (MAPK/ERK), който предава сигнали от клетъчни рецептори (напр. EGFR – рецептор за епидермален растежен фактор) към ядрото на клетката. Тези сигнали имат роля в диференциацията, пролиферацията, стареенето и оцеляването на клетките. Този път на предаване на сигнала се активира конститутивно при много видове човешки злокачествени заболявания, обикновено в резултат на мутации в онкогените KRAS и BRAF.

BRAF генните мутации могат да бъдат два вида:

 • наследствени (зародишна линия) – свързани с кардиофациокутанен синдром – рядко генетично състояние, характеризиращо се със сърдечни дефекти, умствена изостаналост и отличителен външен вид на лицето.
 • придобити (соматични) – свързани с различни форми на рак (неходжкинов лимфом, колоректален рак, злокачествен меланом, папиларен рак на щитовидната жлеза, рак на белия дроб, различен от дребноклетъчен рак, рак на яйчниците). Около 7% от човешките злокачествени заболявания съдържат BRAF мутации.

Към днешна дата са идентифицирани над 50 различни мутации в гена BRAF, много от които са отговорни за увеличаване на активността на BRAF с 1.5 до 700 пъти, в зависимост от вида мутация на гена. От свързаните с тумора активиращи BRAF мутации най-често срещаният (отговорен за над 80% от случаите) е V600E, който предизвиква заместване на аминокиселината валин с глутаминова киселина в кодон 600 в сегмента активатор. Последицата от тази мутация е, че мястото за активиране на протеин киназата става открито (което е обикновено скрито в хидрофобна торбичка), което води до конститутивно активиране на BRAF. По този начин злокачествените клетки с мутация V600E се размножават независимо от растежен фактор. Мутацията също предразполага към инхибиране на апоптозата, повишена туморна инвазивност и е ранно събитие по време на канцерогенезата. 

Тази мутация е идентифицирана при следните видове тумори:

 • Папиларен рак на щитовидната жлеза

Мутацията V600E е най-честата генетична модификация при папиларен рак на щитовидната жлеза (~ 40-50% от случаите). След проучване, последвало за период от 15 години еволюцията на група пациенти с тази форма на рак, е било установено, че мутацията V600E е неблагоприятен прогностичен фактор, независим от другите клинични и патологични характеристики.

Мутацията е налице в около 50% от случаите на злокачествен меланом. Последните проучвания показват, че V600E е свързан с високорискова форма на заболяването (ранно начало, липса на хронично увреждане на кожата, намалена преживяемост) и следователно значението на терапевтичното инхибиране на мутантния Braf протеин. 

 • Недребноклетъчен рак на белия дроб 

Честота на мутация от 1-4% се отчита при този вид рак. При тази форма на рак мутацията BRAF V600E е по-честа при жените, тъй като е свързана с агресивна хистологична форма и лоша прогноза.

 • Рак на яйчниците

Неотдавна публикувано проучване установи, че мутацията V600E е свързана с ранен стадий на тумори на яйчниците, ниска злокачественост и благоприятна прогноза. Наблюденията могат да повлияят на терапевтичния подход на пациенти с тази форма на тумори на яйчниците.

Генетичната мутация V600E наскоро беше описана като молекулярен маркер за Космато-клетъчната левкемия. Тъй като присъствието й е установено при повечето пациенти, се смята, че мутацията играе ключова роля в патогенезата на заболяването. Също така резистентните форми могат да се лекуват с инхибитори на BRAF.

Вътреклетъчният сигнален път MAPK / ERK често се нарушава при колоректален рак, като свръхекспресията на EGFR (рецептор за епидермален растежен фактор) се открива в приблизително 50% от случаите и активира мутации в гените KRAS и BRAF съответно в 30-50% и 10% от случаите.

Нормалните епителни клетки в дебелото черво, в еволюцията си към злокачествено заболяване, могат да следват няколко пътя:

 • традиционната аденома-карциномна последователност, свързана с хромозомна нестабилност и характеризираща се с постепенно натрупване на мутации на специфични гени – APC, KRAS и TP53 – които предизвикват прогресивни диспластични промени на епитела на дебелото черво
 • път, свързан с микросателитна нестабилност (MSI), BRAF мутации и обширно метилиране на ДНК
 • път на „сливане“, свързан с метилиране на O-6 метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза (MGMT), мутация на KRAS и инактивиране на гена, кодиращ туморния протеин р53 (TP53).

BRAF мутациите са наблюдавани главно при колоректален рак спорадично с микросателитна нестабилност. Те са открити по-често при премалигнени полипи на дебелото черво и в началото на колоректалния рак. Тъй като едновременното присъствие на мутации KRAS и BRAF е рядко при премалигнените полипи на дебелото черво и в ранните стадии на колоректален рак, те се считат за алтернативни мутации или взаимно изключващи се мутации.

И двете мутации KRAS и BRAF присъстват само по изключение при синдрома на Lynch (синдром на наследствен неполипозен колоректален рак – HNPCC).  Мутацията BRAF V600E е идентифицирана в приблизително 70% от туморите с хиперметилиране на промотора MLH1. Важното е, че мутацията V600E досега не е идентифицирана при тумори, свързани с мутации на зародишна линия MLH1. По този начин изследването на мутацията BRAF V600E може да разграничи мутация на зародишна линия от соматично/епигенетично инактивиране MLH1.

Изследването на мутацията V600E при колоректален рак също има терапевтични последици. Тъй като Braf киназата се намира надолу по веригата от EGFR и KRAS в каскадата MAPK, туморите, съдържащи мутацията V600E с постоянно активиране на този път на трансдукция на сигнала, са устойчиви на всякакъв вид анти-EGFR терапия. 

Следователно, преди лечение с инхибитори на EGFR тирозин киназа, е необходимо да се тества за наличието на мутация V600E в гена BRAF, за да се идентифицират правилно пациентите, които могат да се възползват от терапия.

Цел на изследването

Целта на изследването е идентифицирането на BRAF V600E мутации в ДНК на клетките от взетата за изследване туморна тъкан. Това е важно за диагностиката и лечението на съответното злокачествено заболяване. 

Кога да направя това изследване?

Препоръки за изследване за мутация BRAF V600E: 

 • при метастатичен колоректален рак за подбор на пациенти, при които е подходящо да се прилага EGFR инхибитор (молекулярен маркер с предсказваща ефективност на отговор към лечението срещу EGFR)
 • при скрининг за синдром на Lynch при микросателитни тумори, които демонстрират имунохистохимична загуба на експресия на протеин MLH1
 • при злокачествен меланом за предвиждане на терапевтичния отговор от лечението с BRAF инхибитори или MEK
 • при папиларен карцином на щитовидната жлеза за оценка на прогнозата.

Подготовка преди изследване                                                                                     

Не е необходима предварителна подготовка на пациента преди провеждане на изследването. Изследването на мутация BRAF V600E се извършва на взета предварително за имунохистохимичен анализ туморна тъкан посредством биопсия.

Проба

Неоцветени участъци от тъкан, запазени в парафин (4-5 блокчета). Трябва да бъдат отбелязани с помощта на маркер областите, в които се намира туморната тъкан

Метод

секвениране на екзон 15 на гена BRAF.

Референтни стойности                                                                                              

Липса на мутации BRAF V600E в ДНК на клетките от изследваната тъкан.

Интерпретация на резултатите:

Отчита се наличието или отсъствието на мутация BRAF V600E в ДНК, извлечена от туморната тъкан.                                                            

Тълкуването на получения резултат зависи от вида на туморната тъкан:

 • При папиларен рак на щитовидната жлеза мутацията BRAF V600E е нов показател за прогресиране и агресия на заболяването.
 • Пациентите със злокачествен меланом с мутация V600E могат да се възползват от лечението с инхибитори на EGFR (рецептор за епидермален растежен фактор)
 • Туморите на дебелото черво, които се представят с хиперметилиране на промотор на MLH1 и мутация на BRAF V600E, са най-вероятно спорадични.
 • Наличието на мутация V600E в гена BRAF е свързано с неблагоприятна прогноза и липса на отговор на анти-EGFR лечение при пациенти с метастатични тумори на дебелото черво.

 

ИНФО Вземи 5% отстъпка само онлайн:

ИзследванеВреме за резултати (делнични дни)ЦенаПоръчай

Инфо Научи повече:

Рак на кожата – меланом и XP-асоцииран рак

Рак на дебелото черво (колоректален рак)

Източници:

 

0/5 (0 Reviews)
Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов, АГ кабинет

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград